Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7204
Başlık: Radial keratotomi
Diğer Başlıklar: Radial keratotomy
Yazarlar: Alparslan, Bülent
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Astigmatizm
Keratotomi radial
Astigmatism
Keratotomy radial
Yayın Tarihi: 1986
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Alparslan, B. (1986). Radial keratotomi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Kırılma kusurlarının tedavisinde refraksiyon cerrahi sinin önemi çok eski çağlardan beri bilinmektedir. Bunlar arasında kalıcı, basit, risksiz ve ucuz bir yöntem olan ve 1973 ten bu yana Fyodorov ile başlayarak hızla dünyaya yayılan radial keratotomi, periferik olarak kornea yüzey alanını artırarak, merkezi kurvatürde sekonder bir düzleşme sağlama suretiyle kırma kusurunu azaltan veya yok eden bir yöntemdir. Miyopi, miyopik astigmatizma, mikst astigmatizma ve pos- toperatif astigmatizma nedeniyle 1983 sonu ile 1985 sonu arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalına başvuranlar arasından, belirlenen kriterlere uygun olarak seçilen toplam 22 şahsın 33 gözüne 46 radial keratotomi uygulanmıştır.- 68 - Ameliyat edilen. 33 gözden 2 sinde hafif (0 ile -2,75- D), 5 inde orta (-3,0 ile -5,75 D), birinde yüksek (-6,0 ile -11.75 D) ve kalanlarda -4.0 D'e kadar astigmatizma bulunmakta olup, bunlarda saptanan ameliyat öncesi ortalama SE değeri -4.25 + 1.344 D;K değeri 43.75 + 4.608 D; Ak değeri 2.00 + 1.663 D-., santral kornea kalınlığı 550 + 43.09 mikron, parasantral kornea kalınlığı ise 581 + 55.75 mikron olarak bulunmuştur. Ameliyat sonrası saptanan SE değeri ortalama -2.00 + - 1.893 D'ortalama K değeri 41.75 + 7.663 D., ortalama AK değe ri ise 1.50 + 1.123 D olarak bulunmuştur. Postoperatif görme keskinliği sonuçlarımız % 26.6 olgu da tam, % 50 olguda ise 0"5 ve daha iyidir. Bu sonuçlara bakıldığında, -6.0 Diyoptriye kadar olan miyopi ve -4.0 Dioptriye kadar olan astigmatizmalarda, postope ratif görme keskinliği daha iyi olmaktadır. Çalışmamızda, uygulanan ameliyat tekniği, ölçümler ve komplikasyonlar değerlendirilerek, sonuçlar kaynak verileri ile karşılaştırılmış ve tartışılmıştır. Sonuçta, elimizdeki kısıt lı olanaklarla, bu yöntemle sağladığımız sonuçlar diğerlerine oldukça yakın bulunmuştur. Bu sonuçların, koşullarda iyileşme ve deneyimin artması ile daha da iyi olacağı ve özellikle -6.0 Diyoptriye kadar miyop ve miyopik astigmatizmalarda görme kusurunun kalıcı olarak düzeltilmesini sağlayan radial keratotominin etkili bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7204
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
071443.pdf
  A kadar 2099-12-31
3.47 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons