Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7201
Başlık: Böbreğin yer kaplayan lezyonlarında nefrotomografi ve ultrasonografinin tanı değeri
Diğer Başlıklar: Diagnostic value of nephrotomography and ultrasonography in space-occupying lesions of the kidney
Yazarlar: Öztürk, Ahmet Rasim
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Radyoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Böbrek
Tomografi
Ultrasonografi
Kidney
Tomography
Ultrasonography
Yayın Tarihi: 1986
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Öztürk, A. R. (1986). Böbreğin yer kaplayan lezyonlarında nefrotomografi ve ultrasonografinin tanı değeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Az gelişmiş ülkelerde, bir hastalığın tanısında kullanılacak yöntem, ekonomik olan, non-invaziv ve kesin tanı değeri yüksek olan yöntemler arasından seçilmelidir. Böbreğin yer kaplayan lezyonlarının tanısında, son yıllara kadar, non-invaziv olan nef rogtomograf i en değerli tanı yöntemi idi. Ultrasonograf i ise konvansiyonel radyolojiye göre yeni bir yöntemdir. Parankimal organ patolojilerinin tanısında da değeri iyi bilinmektedir. Çalışmamızda böbreğin yer kaplayan lezyonlarında temel konvansiyonel yöntem olan nefrotomograf i ile ultrasonografinin tanı değerini karşılaştırdık» Böylece bu iki yöntemin böbreğin yer kaplayan lezyonlardaki tanı değerlerini saptamaya çalıştık. Çalışmamız 1984-1986 yılları arasında Ana Bilim Dalı'mıza başvuran yenidoğan ile 81 yaşları arasında 73 erkek ve 38 kadın, toplam 111 olguyu kapsamaktadır. Olgularımızdan 74'ü böbrek kisti, 22'si böbrek tümörü ve 15 'i polikistik böbrek hastalığı idi.-90- Olgularımızın tümüne ultrasonografi ve nefrotomografi uygulanmıştır.. Ultrasonografide kalisiyel dilatasyon olan dört olguya böbrek kisti ve yine her iki yöntemle de subkapsüler hematom olgusuna böbrek tümörü olarak yanlış tanı kondu. Diğer tüm olgularımızdaki bul gular literatürle uyumlu idi. Çalışmamıza göre US'nin doğruluk oranı, böbrek kistinde % 94.6, böbrek tümöründe % 95.5, polikistik hastalıkta % 100'dür. Nefro- tomografi' nin doğruluk oranı ise böbrek kistinde % 63, böbrek tümöründe % 95.5, polikistik hastalıkda % 100' dür. Sonuç olarak US'nin kist ve tümör tanısında nef rotomograf iye gerek duymadan uygulanabilecek yöntem olduğunu saptadık» Ancak kistik hastalıklarda böbreğin fonksiyonu hakkında bilgi vermesi yönünden yanlızca ekskratuar urografinin yeterli olabileceği kanısına vardık.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7201
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
071383.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.78 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons