Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7118
Title: Balıkesir yöresi ballarında dominant ve sekonder polenler
Other Titles: Dominant and secondary pollen in the honeys of Balıkesir region
Authors: Tümen, Gülendam
Çakır, Hanife
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı (Biyoloji).
Keywords: Bal
Honey
Çiçek tozu analizi
Pollen analysis
Issue Date: Sep-1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çakır, H. (1990). Balıkesir yöresi ballarında dominant ve sekonder polenler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Balıkesir yöresinde yapılan bu çalışmada 20 istasyonun balları analiz edilerek dominant ve sekonder polenler saptanmıştır. 20 istasyona ait bal örneklerindeki polenlerden Castanea sativa. Trifolium spp., Tanımlanamayan polen ve Paliurus spina-christi sadece dominant dağılım, Centaurea spp., Rosa spp., Brassicaceae familyasına ait bir türün poleni sadece sekonder dağılım gösterirken Helianthus annuus ve Cistus creticus polenleri dominant ve sekonder dağılım göstermiştir. Helianthus annuus poleni 7 örnekte dominant, 2 örnekte sekonder: Cistus creticus poleni 1 örnekte dominant, 3 örnekte sekonder olarak belirlenmiş tir. Görüldüğü gibi arılar her ne kadar çeşitli bitki türlerinden nektar toplasalar da bazı bitki türlerinden daha çok yararlanmaktadır. Bunlar yörenin önemli nektarlı bitkilerini oluşturmaktadır. Bu bitkilerden alınan polenler dominant polenleri oluşturarak balın kalitesini etkilediği gibi sekonder hatta minör durumdaki polenler de ait olduğu bitkiye bağlı olarak balın kalitesini etkilemektedir.
In this study, the dominant and seconder pollen distributions are obtained by analizing the honey samples collected from twenty different stations in Balıkesir area. Castanea sativa. Trifolium spp, Paliunus spina-christi and an undefined pollen in these twenty samples are only dominant, Centaur ea spp., Rosa spp., and a pollen which is member of Brassicaceae family are only seconder, while Helianthus annuus and Cistus creticus pollen are both dominant and seconder. Helianthus annuus pollen is dominant in seven samples, is seconder in two samples. Cistus creticus pollen is dominant in one sample is seconder in three samples. Although the bees are collected nectar from several different species of plants, it seemed that they prefer some species more than others. These preferred plants are the plants which contain much nectar of that area. Although the pollens which are taken from these plants are effecting the quality of honey, the pollens, which have secondary even minor percentage in the honey, may effect the quality of honey according to which plant are to be taken.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7118
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012169.pdf
  Until 2099-12-31
4.77 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons