Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7113
Title: Kısa mesafe koşu başarısı üzerine eklem kuvvet özellikleri ve takoz oturma pozisyonun etkileri
Other Titles: The Effect of joint strength characteristics and block set position on the short distance running performance
Authors: Küçükoğlu, Selçuk
Gür, Hakan
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı/Spor Hekimliği Bilim Dalı.
Keywords: Sprint zamanı
Takoz çıkış
Diz açısı
Multi eklem kas kuvveti
Sprint time
Block start
Knee angle
Multi joint muscle strength
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gür, H. (1998). Kısa mesafe koşu başarısı üzerine eklem kuvvet özellikleri ve takoz oturma pozisyonun etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmaya 20±1.8 (18-24) yaşlarında, 12 sprinter (6 kadın, 6 erkek) gönüllü olarak katıldı. Multi eklem kas kuvvet özellikleri ile 5 m ve 25 m sprint zamanı arasındaki ilişkiyi belirlemek için deneklerin omuz, kalça, diz ve ayak bileği ekstansör- fieksör kaslarının izokinetik kas kuvvet özellikleri, 5 m ve 25 m takoz çıkış sprint zamanları ölçüldü. Ayrıca diz ekstansör kaslarında oluşturulacak ön gerginliğin takoz çıkış 5 m ve 10 m sprint zamanı üzerine olan etkisini belirlemek İçin deneklere 3007santrik açısal hızda diz ekstansör kaslarında konsentrik pik torkun ortaya çıktığı açılardan % 20 dar ve % 20 geniş açılardaki diz pozisyonunda sprint çıkışlar yaptırıldı. Sonuçlar; 1) takoz çıkış diz açılarındaki değişikliklerin 5 m ve 10 m sprint zamanını etkilemediğini, 2) omuz ekstansör ve fleksör kaslarının konsentrik ve eksentrik izokinetik kuvvet özelliklerinin 5 m ve 25 m sprint zamanı ile orta-iyi (p < 0.05) derecede ilişkilere sahip olduğunu, 3 ) kaiça fieksörlerinin eksentrik, ekstansörlerinin ise konsentrik ve eksentrik kas kuvvet özelliklerinin 5 m ve 25 m sprint zamanı ile orta (p < 0.05) derecede ilişkilere sahip olduğunu, 4) diz fleksör ve ekstansörlerinin bazı konsentrik kas kuvvet özelliklerinin 25 m sprint zamanı ile orta (p < 0.05) derecede ilişkilere sahipken bu kasların eksentrik kuvvet özelliklerinin sprint performansı ile zayıf ilişkilere sahip olduğunu ve 5) ayak bileği kuvvet özelliklerinin sprint performansı ile zayıf ilişkilere sahip olduğunu gösterdi.Bu bulgular ışığında; 1) takoz çıkış diz pozisyonunda yapılacak değişikliklerin takoz çıkış sprint zamanı üzerinde etkisi olmadığı, 2) omuz, kalça ve diz ekstansör ve fleksör kaslarının konsentrik-eksentrik kas kuvvet özelliklerinin en azından bu çalışmada test ettiğimiz mesafeler için sprint zamanı belirleyicilerinden biri olabileceği, ayak bileğinin kaslarının kuvvet özelliklerinin ise sprint zamanına etkisi olmadığı yorumu yapılabilir. Buna karşın bu yorum sadece çalışmamıza katılan sprinterler ve çalışmamızda kullandığımız mesafeleri içermektedir ve daha değerli sonuçlar çıkarabilmek için değişik parametreleri (mekaniksel ve eiektromyografik gibi) ve elit sprinterleri içeren ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
Twelve sprinters (6 women, 6 men), aged 20.1 ±1.8 (18-24), volunteered for this study. Subjects' isokinetic strength characteristics in extensor-flexor muscles of shoulder, hip, knee and ankle, 5 m and 25 m block start sprint times were measured to determine relationships between muiti-joint muscle strength characteristics and, 5 m and 25 m sprint times, in addition, to determine the effects of pre-tension in the knee extensors on the biock start 5 m and 10 m sprint times, subjects performed sprint start with a set of knee position which were 20 % wider and 20 % narrower than the angles, at which concentric peak torques of knee extensors were produced at 3007sec of angular velocity. The results showed that; 1) the changes in knee angles of biock start set position did not affect 5 m and 10 m sprint times, 2) concentric-eccentric isokinetic strength characteristics of shoulder extensors and flexors had moderate-good (p < 0.05) relationships with 5 m and 25 m sprint times. 3) eccentric strength characteristic of hip flexors, and concentric-eccentric strength characteristics of hip extensors had moderate (p < 0.05) relationships with 5 m and 25 m sprint times, 4) while some of concentric strength characteristics of knee extensors and flexors had moderate (p < 0.05) relationships with 25 m sprint time, eccentric strength characteristics of these muscles had poor relationships withsprint performance and 5) ankle strength characteristics had poor relationships with sprint performance. in the light of these findings, it can be concluded that; 1 ) there is no influence of the changes in block start knee position on the block start sprint time, 2) concentric-eccentric muscle strength characteristics of shoulder, hip and knee extensor and flexor muscles, but not the strength characteristics of ankie muscles, may be one of the determinants of sprint time, at ieast for the distance tested in this study. However, this attribution mereiy involve the distance and the sprinters used in this study, and to make more valid conclusions further studies, which involve different parameters (such as mechanical and electromyographic) and elite sprinters, are needed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7113
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
070597.pdf
  Until 2099-12-31
4.65 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons