Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7110
Title: Türkiye'de sürdürülebilir tarım uygulamaları ve yönlendirilmesi için gerekli politikaların belirlenmesi
Other Titles: Determination of the policies related to application systems of the sustainable agricultural practices in Turkey
Authors: Yavuz, Orhan
Pezikoğlu, Filiz
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: Türkiye
Sürdürülebilirlik
Ekolojik tarım
Organik tarım
Tarım sistemleri
Tarım politikası
Pazarlama
Ekonomi-politika
Turkey
Sustainability
Ecological agriculture
Organic agriculture
Agricultural systems
Agricultural policy
Marketing
Economy-politics
Issue Date: 6-Apr-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Pezikoğlu, F. (2006). Türkiye'de sürdürülebilir tarım uygulamaları ve yönlendirilmesi için gerekli politikaların belirlenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırma, Türkiye'de sürdürülebilir tarım yaklaşımına organik tarımın cevap verip veremeyeceğinin ve nedenlerinin ortaya konulması, sürdürülebilirlik bazında hangi sistem ya da sistemlerin uygulanması gerektiğinin öngörülmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada, sürdürülebilir tarım kavramı ayrıntılarıyla incelenmiş, konuyla ilgili tüm tarım sistemlerinin analizi yapılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla dünyada ve Türkiye'de en yaygın kabule sahip olan organik tarımın Türkiye'deki mevcut durumun ortaya konulması, genişleme limitleri ile uzun ve kısa vadeli politika ihtiyaçlarının belirlenmesine çalışılmıştır. Ayrıca, diğer iligili sistemlerin dünyadaki uygulamaları değerlendirilmiştir. Sürdürülebilirlik yaklaşımı içinde organik tarımın diğer sistemlere göre Türkiye'de uygulama alanının çok geniş olması ve sürekli artış kaydetmesi nedeniyle, organik tarım için anket çalışması yapılmıştır. Organik tarımla ilgili veriler, organik tarımsal üretimde bulunan 163 çiftçi, 8 sertifika ve kontrol kuruluşu ile 11 adet işleyici/ihracatçı firma ile yüz yüze yapılan anket çalışmaları sonucu elde edilmiştir. Çalışmanın ana materyali bu görüşmeler ile elde edilen veriler ve sürdürülebilir tarımla ilgili olarak dünyadaki uygulamalar, yayınlanmış materyaller oluşturmuştur. Türkiye'de organik tarım, ticari bir ivme kazanmıştır. Sektörün sürükleyicisi, işleyici/ihracatçı firmalardır. Ancak, üreticiler organik tarım teknikleri konusunda yeterli bilgiye sahip değildir. Sürdürülebilir tarım için, yalnızca organik tarım değil, aynı zamanda diğer çevreye duyarlı sistem ve tekniklerin de ulusal politikalar içinde planlanması gerekmektedir.
The aim of the study is whether organic agriculture could be an answer or not, or what the answer should be for the sustainability concept in Turkey. .In this study, sustainable agriculture concept was examined in detail and analysed the sustainable agricultural systems. For this purpose the study is containing two main parts. First one is what the present situation about sustainable agriculture is, and the other one is what its future should be like in Turkey. So, it was searched for all sustainable agricultural systems in the world along with the literatures. Questionnaires were used to explain present situation of organic agriculture in Turkey, to explore whether this system is common and applicable in the meaning of sustainability. Questionnaires were directed towards 163 producers, 8 control and certification organisations, and 11 processor and exporter firms involved in organic agriculture. Main materials in the study consist of the questionnaires and sustainable agricultural system literatures. The organic agriculture is developed as a new sector in agricultural trade in Turkey. The processor and exporter firms are main player of the sector. But, producers have not sufficient knowledge about the organic farming techniques. The national policies are needed that, not only organic agriculture, but also other sustainable agricultural systems.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7110
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183812.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons