Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7101
Title: Halotan ve ısofluranın kan glukoz düzeyine etkilerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the effects of halothane and isoflurane on blood glucose level
Authors: Uçkunkaya, Ömer Nesimi
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Anestetikler
Anesthetics
Glükoz
Glucose
Halothane
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uçkunkaya, Ö. N. (1990). Halotan ve ısofluranın kan glukoz düzeyine etkilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada, günümüzde anestezi pratiğinde en çok kulla nılan bir volatil anestezik durumunda olan Halotan ile son yıllar da özellikle karaciğeri koruması ve beyin cerrahisinde kafa içi basıncını azaltması gibi önemli özellikleri ile klinik kullanımın da daha çok tercih edilen bir volatil anestezik olma yolundaki Isofluran'ın kan glukoz düzeyine etkileri ve bu iki ajanın diyabe tik hastalarda kullanılabilme açısından birbirlerine üstünlükleri araştırılmıştır. Araştırma İ5*er olgudan oluşan 2 grup hasta üzerinde uygu lanmış, bütün olgular batın içi cerrahi girişim yapılacak hastalar arasından seçilmiştir. Kan glukoz düzeyine farklı etkileri gözönüne alınarak, has talara premedikasyon amacı İle herhangi bir ilaç verilmemiştir. Anestezi pratiğinde kullandığımız değişik indüksiyon ajan-larının da kan glukoz düzeyine farklı etki yapabileceği görüşüyle tüm olgularda aynı indüksiyon ajanı "Sodyum Tiyopental" kullanıl mıştır Hastaların hepsi Suksinilkolin ile entübe edildikten sonra, N Ö/O 3/3 lt/dk. gaz akımı ile hastalar kontrollü solunuma alınmış ve anestezi süresince uzun etkili kas gevşetici olarak Pankuronyum kullanılmıştır. 1. Grup olgularda Halotan, 2. Grup olgularda Is ofluran kullanılmıştır. Tüm olgularda indüksiyondan önce, entübasyondan sonra, indük s iyondan sonra 30., 60. dakikalarda ve ayılma odasını terkederken toplam beş kez kan örnekleri alınmıştır. Bulunan değerler hem grup içinde hem de gruplararası olmak üzere karşılaştırılıp, istatistik! olarak değerlendirilmiş, tablolarda ve grafiklerde gösterilmiştir» Sonuçlarımız kaynak taraması ile elde edilen bulgularla kar şılaştırılarak tartışılmıştır. Çalışmamızın sonucunda, kan glukoz düzeyini her iki ajanın da anlamlı olarak arttırdığı, diyabetik hastalarda kullanılmaması, eğer bir İnhalasyon anestezik ajan gerekli ise Halotan'ın Isofluran'a tercih edilmesinin uygun olacağı önerilebilir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7101
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012761.pdf
  Until 2099-12-31
1.29 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons