Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7085
Title: Tam ve yarı medulla spinalis kesili sıçanlarda reserpinin glandula suprarenalislerde total katekolamin seviyelerine etkisi
Other Titles: The effect of reserpine on the total catecholamine levels of adrenal glands in the rats with spinal cord transection and hemisection
Authors: Erem, Türkan
Oygucu, Hakan İ.
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıp-Morfoloji Anabilim Dalı/Anatomi Bilim Dalı.
Keywords: Adrenal bezler
Adrenal glands
Anatomi
Anatomy
Katekolaminler
Catecholamines
Reserpin
Reserpine
Spinal kord
Spinal cord
Spinal transection
Spinal hemisection
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Oygucu, H. İ. (1990). Tam ve yarı medulla spinalis kesili sıçanlarda reserpinin glandula suprarenalislerde total katekolamin seviyelerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çalışmamızda simpatoadrenal sistemin aktivasyonu sonucu sol ve sağ gl. suprarenal islere gelen preganglioner simpatik innervasyonun simetrisi araştırıldı. Deneylerde 38 dişi sıçan kullanıldı. Simpatoadrenal sistemin aktivasyonu için N.splanchnicus yoluyla oluşturduğu refleks nörojenik sti- mülasyonla adrenal medulladan katekolamin boşalımına neden olan Reserpin kullanıldı. Th2-Th3 seviyesinden yapılan tam, sol-yarı ve sağ-yarı medulla spinalis kesileri sonrasında sol ve sağ gl. suprarenalis'lerin ayrı ayrı total katekolamin düzeyleri ölçülerek nörojenik stimülasyon sonrasında ger çekleşen katekolamin salınımı kontrol grubuna göre değerlendirildi. Reserpin medulla spinalis'te keşi yapılmamış grupta %34 lük bir kate kolamin salınımına neden oldu. Ayrıca bu grupta sol ve sağ bezler total CA değerleri ortalaması arasında anlamlı fark yoktu. Tam medulla spinalis ke sileri Reserpinin bu etkisini yarı yarıya engelledi. Reserpin' in adrenome- düller chromaffin hücreler üzerine olan direkt etkisi nedeniyle bu engelle me tam olarak gerçekleşmedi. Bu grupta'da sol ve sağ bezler total CA değer leri ortalamaları arasında anlamlı fark yoktu. Medulla spinalis'te sol-yarı ve sağ-yarı keşi yapılmış gruplarda re serpinin neden olduğu CA boşalımının sağlam taraftaki bezlerde daha fazlagerçekleştiği görüldü. Her iki gruptada sol ve sağ bezler total CA değerle ri ortalamaları arasında yüksek düzeyde anlamlı fark bulundu(P<0.001). Ayrıca yarı kesi gruplarının her iki tarafındaki bezlerin total CA değerleri ortal amal arı ndaki azalmanın kesi yapılmamış sıçanlarda Reserpinin neden olduğu CA boşalımından az olmadığı görüldü. Böylelikle sol-yarı ve sağ-yarı kesil i sıçanlarda sağlam taraflardaki bezlerden salınan CA miktar larının lezyon tarafındaki azalan salınımı rahatlıkla telafi edecek kadar gerçekleşebildiği söylenebilir. Fakat yarı keşi gruplarının keşi taraflarındaki bezlerden ölçülen total CA değerleri ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olarak (P<0.05) bulunması; ayrıca kontrol gruplarında ve tam kesi grubunda istatistiki ola rak anlam kazanmamış olmasına rağmen sağ bezlerden ölçülen total CA değer leri ortalamalarının daha düşük bulunması nedeniyle sağ taraftaki nöronal iletinin ve keşi altında çaprazlaşan kontralateral liflerin fazla olduğunu düşündürmektedir.
This study was made on the symmetry of the preganglionic sympathetic innervation leading to the adrenal glands through the activation of the sympathoadrenal system. Thirty-eight female rats were investigated. In order to activate the sympathoadrenal system, Reserpine inducing the secretion of CA from the adrenal medulla through reflex neurogenic stimulation by splanchnic nerve was administrated. After the transection and left and right hemisection of the spinal cord at the level of Th2-Th3 the secretion of CA as a result of neurogenic stimulation was compared to the control group by examining the CA levels of the right and left adrenal glands separately. It was found that Reserpine caused a 34 % CA secretion in the group with the intact spinal cords. There was found no significant difference in the average of CA levels of the right and left glands. It was also found that the transection of the spinal cord decreased the effect of Reserpine at the rate of 50 %. Due to the direct effects of Reserpine on the adrenomedullar chromaffin cells, this rate did not occur at higher levels. There was no significant difference in the average of total CA levels of the right and left glands of this group, either. The secretion of CA induced by Reserpine in the groups with left and right hemisected spinal cords was found higher in the glands of the intact sides. In both groups, there appeard highly significant differences(P<0.001) in the averages of the total CA levels of the right and left glands. The decrease in the averages of total CA levels of the glands of both sides (right-left) in hemisected groups was found to be no less than thesecretion of CA induced by Reserpine in the intact groups as well. It is therefore concluded that the amounts of CA secreted from the glands of the intact sides may compensate for the decreased secretion in the lesion sides in the hemisected groups. Consequently, it is also possible to say that the neural outflows from both the right side and contralateral projections crossed below the hemisection were greater, as there were found to be significant differences (P<0.05) in the averages of total CA levels in the lesion sides of the hemisected groups; and the averages of total CA level in the right glands of the control and transected groups were found to be lower though statistically they were not significant. Key Words: Adrenal gland, spinal transection, spinal hemisection, Catecholamines, Reserpine.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7085
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012174.pdf
  Until 2099-12-31
1.45 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons