Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7077
Başlık: Çileklerin kontrollü atmosferde (CA) muhafazası üzerine bir araştırma
Diğer Başlıklar: A research on the preservation of strawberries in a controlled atmosphere (CA)
Yazarlar: Eriş, Atilla
Evren, Esra
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Atmosfer
Depolama süresi
Raf ömrü
Çilek
Atmosphere
Storage period
Shelf life
Strawberry
Yayın Tarihi: 20-Ara-1996
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Evren, E. (1996). Çileklerin kontrollü atmosferde (CA) muhafazası üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: " Tlago" ve" Senga Sengana" çilek çeşitlerinin kontrollü atmosferdeki (KA) muhafaza sûreleri ve en uygun atmosfer bileşimlerinin araştırıldığı bu çatışmada muhafaza suresince;ağırlık kaybı.solunum hızı.suda eriyebilir kuru madde (SEKM),vitamin C, invert şeker, toplam şeker, titre edilebilir asit (TEA),pH,dış görünüş-lezzet ve meyve rengi gibi parametreler incelenmiştir. Denemeye alınan çilek çeşitlerine uygulanan atmosfer bileşimlerindeki karbondioksit ve oksijen oranlan 0:21 (kontrol),3:3,5:3,10:3 ve 15:5 şeklinde olmuştur.Sonuç olarak, uygun muhafaza süresi yaklaşık 3 hafta olarak tespit edilmiştir ve en iyi sonuçlar 3:3 ile 5:3 uygulamalarından elde edilmiştir. Hava bileşiminde CO2 miktarı arttıkça meyvelerdeki lezzet kaybı da artmıştır.
In this study in which the controlled atmosphere (CA) storage periods and the optimum atmosphere combinations for strawberry cutHvars Tiago and Senga sengana were investigated parameters such as weight loss.respiration rate, water soluble solids (WSS).vitamin C.invert sugar.total sugar, titratable acidify (TA), pH, taste-external appearance and fruit colour were examined along the storage period. The strawberry cultivars which were used in this research were stored under different atmosphere combinations ( 0:21 -control,3:3,5:3, 10:3 and 15:5 ).Consequently,optimum storage period was determined as 3 weeks approximately.The best results were obtained from 3:3 and 5:3 applications.However.losses in palatability of fruits increased owing to high CO2 rate in air combination.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7077
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
067636.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.91 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons