Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7075
Title: Havlu kumaşlarda dokuma strüktürünün bilgisayarda modellenerek, kumaş özelliklerine etkisinin incelenmesi
Other Titles: Modeling the weaving structure in towel fabrics, examining the effects of the fabric properties on the computer
Authors: Alpay, H. Rıfat
Aniş, Pervin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Tekstil ve tekstil mühendisliği
Textile and textile engineering
Issue Date: Feb-1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aniş, P. (1989). Havlu kumaşlarda dokuma strüktürünün bilgisayarda modellenerek, kumaş özelliklerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Tezin ilk bölümünde, havlu kumaşlar genel olarak tanıtılmış; tarihçesi ve teknolojisi incelenmiştir, ikinci bölümde, havın geometrisi ve dokunabilirliği incelenmiş, nem alma üzerine etki eden strüktür özellikleri tek tek gözden geçirilmiştir. Elde edilen verilerle optimum özellikleri sağlayan havlu kumaşın bilgisayarda programlanması yapılmıştır. Üçüncü bölümde kurulan modelin pratikte uygulanabilirliği araştırılmış ve son bölümde sonuçlar tartışılmıştır.
In the first part of this thesis, towelling fabrics are introduced in general and history and technology of towelling fabrics are given. In the second part, the geometry of pile and the weaveability of the terry fabric are examined. The structural proper ties that affect the characteristics of the imbibition are rese arched in detail. With the aid of obtained data, the structure of terry towelling fabric which provide optimum properties is determined by computerized modelling. In the third part, the practical applicability of the model is researched and finally, the results are discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7075
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005541.pdf2.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons