Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7074
Başlık: Elektromagnetik dalgaların yönlü mükemmel iletken küreden saçılması
Diğer Başlıklar: Scattering of electromagnetic waves from a perfectly oriented conductive sphere
Yazarlar: Bayrakçı, H. Ergun
Kaya, Bilen
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Elektromagnetik dalga
Electromagnetic wave
Yayın Tarihi: 1989
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kaya, B. (1989). Elektromagnetik dalgaların yönlü mükemmel iletken küreden saçılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Elektrik ve magnetik vektör potansiyellere ait ifadeler kullanıla rak ilk olarak, TE ve TM modlarında uyarılan dairesel kesitli trans- ' Ol Ol ' misyon borusu ile beslenen Konikal Horn antenden ışıyan uzak elektromag- netik alanlar bulunmuştur. Bu alanlardan hareketle, Konikal Horn' un açık lığına yerleştirilen yönlU mükemmel iletken küreden TM mod unda saçılan (E, H) alan bileşenleri bulunmuş ve bilgisayar yardımıyla ışıma diyagram ları çizdirilerek çeşitli parametrelere göre incelemesi yapılmıştır. Daha sonra mikrodalga bölgesinin X ve S bandlarında ayrı ayrı çalışan bir anten sistemi gerçekleştirmek amacıyla Konikal Horn' un açıklığındaki yönlü mükem mel iletken küre yüzeyinin merkezine X bandında çalışan dairesel biçimli mikroşerit anten ve dizisi yerleştirilmiştir. Elektrik alan bileşenleri ve dizi faktörü hesaplanarak bilgisayar yardımıyla çeşitli parametreler için ışıma diyagramı çizdirilmiştir.
In this study, by using the electrical and magnetic vector potantial, electromagnetic fields reflecting from the Conical Horn Antenna on the TE01 and TM01 modes have been found. This electromagnetic fields on the TM01 modes are scatted from the perfeet conductive spherical surface. The diagram of the scatted Eθ electric field has been drawn by using the computer. This electrical field was examined for the different parameter. An antenna system has been done in the microwave region on the X and S bands. For this purpose the circular microstrip antenna was fixed on perfect conductive spherical surface. The diagram of the electrical field was drawn by using computer.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7074
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
005550.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.61 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons