Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7049
Title: Nedeni açıklanamayan infertilite olgularında sperm dna bütünlüğünün fertilizasyon başarısı ve erken embriyoner gelişime etkisi
Other Titles: Effect of sperm dna integrity on fertilization success and early embriyonic development in unexplained i̇nfertility cases
Authors: Avcı, Berrin
Tezcan, Elçin
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Sperm DNA hasarı
MACS
DGS
TUNEL
Hematoksilen Eozin
Sperm DNA damage
DGC
Hematoxylin Eosin
Issue Date: 17-Nov-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tezcan, E. (2017). Nedeni açıklanamayan infertilite olgularında sperm dna bütünlüğünün fertilizasyon başarısı ve erken embriyoner gelişime etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: İnfertilite olgularının yaklaşık %15'inde infertilite sebebi olabilecek bir patoloji saptanmayıp, açıklanamayan başka faktörlerden dolayı konvansiyonel gebelik gerçekleşmemektedir. Araştırmalar, sperm DNA hasarının üremeye yardımcı tekniklerin (ÜYT) sonucunu olumsuz etkilediğini ortaya koymuştur. Son yıllarda, çekirdek bütünlüğü korunmuş olan spermleri seçmeye yönelik invaziv olmayan yöntemler geliştirilmeye başlanmış olmakla birlikte, bu yöntemlerin açıklanamayan infertilite olgularında ÜYT başarısı üzerindeki etkisi henüz tartışmalıdır. Bu çalışmada; rutin sperm hazırlama tekniği olan dansite gradient santrifüjü (DGS) yönteminin tek başına ve DNA'sı hasarlı spermlerin elenmesine yönelik olarak geliştirilen invaziv olmayan yöntemlerden olan manyetik aktivasyonla hücre ayırma (MACS) yöntemiyle birlikte kullanımı sonucu elde edilen spermlerin İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI)'nin başarısı üzerindeki etkisi karşılaştırılarak en uygun semen hazırlama yöntemin saptanması hedeflendi. Açıklanamayan infertilite tanısıyla ÜYT programına alınan çiftlerde, DGS yönteminin tek başına ve MACS yöntemiyle birlikte kullanımının, kaliteli sperm elde etmedeki başarısı, her iki yıkama metoduyla elde edilmiş spermlerde TUNEL yöntemi ile DNA bütünlüğü açısından ve Hematoksilen Eosin boyamasıyla morfolojik açıdan değerlendirildi. Klinik parametrelere etkisine değerlendirmek amacıyla, her iki yıkama yöntemiyle elde edilen spermlerin ICSI sonrası fertilizasyon ve embriyo gelişimsel potansiyeline bakıldı. MACS+DGS yöntemiyle yıkanan sperm örneklerinde sperm DNA fragmantasyon oranının ve vakuol (+) sperm oranının DGS yöntemiyle elde edilen spermlere kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azaldığı görüldü. DGS veya MACS+DGS ile yıkanan spermlerle mikroenjeksiyonu gerçekleştirilen oositler arasında fertilizasyon ve embriyo gelişimsel potansiyelinde bir farklılık oluşmaması intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu uygulamalarında spermin doğal seçiliminin söz konusu olmamasının bir sonucu olduğu düşünülerek, MACS tekniğinin ICSI protokollerinde gerekli olmadığı, spermin doğal seçiliminin gerçekleştiği. İntrauterin İnseminasyon (IUI) ve IVF uygulamalarında daha etkin olacağı sonucuna varılmıştır.
In almost 15% of infertility cases although any pathology cannot defined that may cause infertility, due to other unexplained factors conventional pregnancy does not occur. Investigations have evidenced that sperm DNA damage adversely affects the outcome of assisted reproduction techniques (ART). İn recent years, non-invasive methods have begun to be developed to eliminate sperms, whose DNA has been damaged and to select ones, whose nucleus integrity protected. However; the effect of these methods on unexplained infertility cases is still controversial. In this study, determining the most suitable sperm preparing method was aimed though comparing the effects of sperms on the success of ICSI which are obtained using density gradient centrifugation (DGC) method, a routine sperm preparation technique, alone and in combination with magnetic activating cell sorting (MACS), a non-invasive method developed for eliminating of sperms with DNA damage. The success of using DGC method alone and in combination with MACS method on achieving high quality sperm were analyzed by TUNEL method in terms of DNA integrity and by Hematoxylin Eosin staining with morphological aspects in couples who were admitted to ART program with the diagnosis of unexplained infertility. In order to evaluate the effect on the clinical parameters, sperm obtained by both techniques were followed up for their fertilization and embryo development potential after ICSI. In the sperm samples washed with MACS + DGS method, the sperm DNA fragmentation ratio and vacuole (+) sperm ratio were decreased in statistical significance in compare to sperm obtained by DGS method. Suggesting, as a result of lack of natural sperm selection in intracytoplasmic sperm injection, there was no difference in fertilization and embryo development potential between oocytes microinjected with sperm washed with DGS or MACS+DGS. Thus, it is concluded that MACS technique is not necessary in ICSI protocols and may be more effective in IUI and IVF applications which are based on natural sperm selection.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7049
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487367.pdf
  Until 2020-11-22
2.5 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons