Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7048
Title: İnsan sperm hücrelerinin küçük volümler içinde bakır gridler üzerinde vitrifikasyonu
Other Titles: Vitrification of human spermatozoa with small volumes on the copper grids
Authors: Avcı, Berrin
Sarıbal, Seda
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Sperm
Vitrifikasyon
Bakır grid
Oligoastenoteratospermi (OAT)
Sperm
Kryopreservation
Copper electron microscope grid
Oligo-asteno-teratospermy (OAT)
Issue Date: 17-Nov-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sarıbal, S. (2017). İnsan sperm hücrelerinin küçük volümler içinde bakır gridler üzerinde vitrifikasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada kriyoprotektan kullanılmadan ve kullanılarak vitrifikasyonu gerçekleştirilen sperm hücrelerinin bakır gridlere yüklenerek depolanması sonucunda, bu protokolün sperm motilitesi ve viabilitesi üzerine etkisinin değerlendirilerek, sperm dondurma ve saklama koşullarını optimize etmek amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYT) Merkezi'ne spermiyogram analizi ve ÜYT uygulaması için başvuran 33 hastanın semen örneği kullanıldı. Bu 33 örnek yıkama öncesi ve sonrası, konsantrasyon ve motilite değerlenirilmesi yapıldı. Semen örnekleri Grup 1 yıkanmadan önce değerlendirilen semen örneği ve Grup 2 dansite gradient yöntemi ile yıkandıktan sonra değerlendirilen semen örneği olmak üzere 2 ana gruba ayrıldı. Heriki grup kendi içinde iki alt gruba ayrıldı. Grup 1a; yıkanmamış semen örneklerinin kriyoprotektan kullanmadan vitrifikasyonu, Grup 1b; yıkanmamış semen örneklerinin kriyoprotektan kullanarak vitrifikasyonu, Grup 2a; yıkanmış semen örneklerinin kriyoprotektan kullanmadan vitrifikasyonu ve Grup 2b; yıkanmış semen örneklerinin kriyoprotektan kullanarak vitrifikasyonu olacak şekilde oluşturuldu ve dondurulan tüm materyallerde taşıyıcı olarak elektron mikroskobik preparasyonda kullanılan bakır gridler kullanıldı. Kriyoprezervasyon sonrası çözülen örnekler makler kamarası ile konsantrasyon, motiliteleri ve viabiliteleri değerlendirildi. Yıkanan ve yıkanmayan sperm numunelerinin konsantrasyon ve motilitelerinde, istatistiksel açıdan anlamlı bir kayıp görülmedi. Konsantrasyon ve motilitenin dondurma-çözme sonrası istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalma gösterdiği, fakat vitrifikasyon alt grupları birbirleriyle karşılaştırıldığında; kriyoprotektan kullanımının çözme sonrası konsantrasyon, motilite ve viabilite sonuçlarında anlamlı farklılık oluşturmadığı saptandı. Bu çalışmada bakır gridlerin taşıyıcı olarak düşük konsantrasyon ve motiliteli hastalarda küçük volümlerde saklamak için uygun olduğu ve rutin uygulamada sperm vitrifikasyon protokollerinde kriyoprotektan kullanılmadan da etkin olabileceği sonucuna varıldı.
In this study, it was aimed to optimize sperm freezing and storage conditions by evaluating the effect of this protocol on sperm motility and viability as a result of storing frozen sperm cells in copper grids with/without using cryoprotectan solution. In the scope of the study, 33 semen samples of patients who applied for semen analysis and in vitro fertilization were used in Uludag University Medical Faculty IVF Center. Before and after washing all of the 33 samples were evaluated for concentration and motility. The obtained raw samples, subsquently divided in two main groups as Group 1 was consisted of samples evaluated without washing and Group 2 was consisted of samples evaluated after washing with density gradient method. Thanafter four subgroups were created before cryopreservation. Group 1a was consisted from the samples that were cryopreseved without washing and using a cryoprotectant solution. Group 1b was consisted from the samples that were cryopreserved using the cryoprotectan without washing. Group 2a was consited from samples that were washed and cryopreserved without cryoprotectant and Group 2b was consisted from the samples that washed and cryopreserved with cryoprotectant.The thawed samples after cryopreservation, were evaluated for the concantration and motility with the makler cabin. The viability of the samples were evaluated by spreading to the culture vessel. There were no statistically significant decrease of concentration and motility for washed and un-washed groups. Concentration and motility decreased statistically after freezing-thawing however when vitrification subgroups were compared with each other, the use of cryoprotectant did not alter significance in concentration, motility and viability results after thawed. The use of a copper electron microscope grating as a cryopreservation carrier was found to be appropriate in terms of concentration, motility and viability of the sperm cryopreservation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7048
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487366.pdf1.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons