Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7047
Title: Psikoz tanısı almış hastalara bakım veren kişilerin kişilik özellikleri ve bakıcı yükleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Other Titles: The relationship between personality traits and burden of caregivers of persons with psychotic disorders
Authors: Kırlı, Selçuk
Genç, Nur Dinçer
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Psikoloji
Psychology
Psikoz
Psychotic
Bakıcı yükü
Burden of caregivers
Issue Date: 22-Nov-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Genç, N. D. (2017). Psikoz tanısı almış hastalara bakım veren kişilerin kişilik özellikleri ve bakıcı yükleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma psikoz hastalarına bakım veren kişilerin bakım yükü ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı hedeflemiştir. Çalışmanın katılımcıları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Anabilim Dalı Psikoz Polikliniğinde tedavi gören 49 hasta ve bakım veren hasta yakınıdır. Bakıcı yükünü değerlendirmek üzere Zarit Bakıcı Yük Ölçeği, kişilik özelliklerini değerlendirmek üzere Sıfat Listesi (Adjective Check List-ACL)uygulanmıştır. Ayrıca bakıcının ve hastanın ekonomik düzey, eğitim, cinsiyet gibi demografik özelliklerinin bakıcı yükü üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Sonuç olarak, hastanın hastanede yatmış olmamasının, intihar girişimine kalkışmasının, bakıcının yaş, eğitim ve gelir düzeyinin düşük olmasının bakıcı yükünü anlamlı düzeyde etkilediği görülmüştür. Bakıcıların Kişilik özellikleri açısından Sıfat Listesi'nin Kendini Suçlama, Oto Kontrol, Uyarlık, Düzen ve Şefkat Gösterme alt boyutlarında en yüksek puanları aldıkları görülmüştür.
This present study aims to investigate the relationship between personality traits and burden of caregivers of persons with psychotic disorders. Forty nine patient with psychotic disorder and their caregivers from Outpatient Psychosis Clinic of Uludağ University Medical Faculty Mental Health Hospital, participated in the study. Zarit Burden Interview was used to assess burden of caregivers of patients with psychotic disorder and Adjective Check List (ACL) was used to assess personality traits of caregivers. In addition the effect of demographic variables such as age, gender, social economic status on caregiver burden were investigated. Results showed that suicide attempts, low level of social economic status increases burden level of caregivers. Also if the patient never hospitalized, this situation also increases burden level of caregivers. In terms of personality traits caregivers revealed highest scores on abasement, self-control, deference, order and nurturance subscales of Adjective Check List.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7047
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487365.pdf4.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons