Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7045
Title: Omurilik yaralanmalı hastalarda idrar yolu enfeksiyonları ve yüksek dirençli mikroorganizmaların prevalansı
Other Titles: Urinary tract infections and the prevalance of highly resistant microorganisms in patients with spinal cord injury
Authors: Sivrioğlu, Konçuy
Biçer, Zemzem Tuba
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Omurilik yaralanması
İdrar yolu enfeksiyonu
Çoklu ilaç direnci
Spinal cord injury
Urinary infection
Multi-drug resistance
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Biçer, Z. T. (2018). Omurilik yaralanmalı hastalarda idrar yolu enfeksiyonları ve yüksek dirençli mikroorganizmaların prevalansı. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada nörojenik mesanesi olan omurilik yaralanmalı (OY) hastalarda rehabilitasyon sürecinde gelişen idrar yolu enfeksiyonu (İYE) sıklığı, yüksek dirençli mikroorganizmaların prevalansı ve ilişkili olabilecek risk faktörlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniğinde yatarak tedavi gören 145 OY'li hastanın dosyaları geriye dönük taranarak hastaların demografik ve klinik özellikleri ile hastaların idrar kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar, antibiyotik dirençleri, İYE'nin semptomatik üriner sistem enfeksiyonu (SÜSE) veya asemptomatik bakteriüri (ASB) oluşu, üreme sırasındaki mesane boşaltım metodu hasta tarama formuna kaydedildi. İncelenen 145 hastada toplam 412 idrar kültür sonucu değerlendirildi. Üreme saptanan 369 kültürün %59,6'sı ASB iken, %40,4'ı SÜSE olarak saptandı. ASB ve SÜSE olan hastalarda en çok üreyen mikroorganizma Escherichia coli idi. ASB ve SÜSE'de en çok oral antibiyotiklere karşı direnç saptandı. İYE (ASB ve SÜSE) olan olgularda İYE olmayanlar ile karşılaştırıldığında kalıcı üretral kateter oranı anlamlı derecede fazla idi (p<0,001). İYE (ASB ve SÜSE) olmayan olgularda ise İYE olanlar ile karşılaştırıldığında refleks veya normal miksiyon oranı anlamlı derecede fazla idi (p<0,001). ÜSE olan olgularda çoklu ilaç direnci (MDR) oranı %21,6 olup, en yüksek MDR oranı Acinetobacter baumannii'de %81 olarak saptandı. MDR olan ve olmayan mikroorganizmaların ürediği hastalar arasında antibiyotik kullanım öyküsü arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0,553). MDR olan hastalarda antikolinerjik kullanım öyküsü MDR olmayanlar ile karşılaştırıldığında anlamlı derecede daha fazla idi (p=0,034). Sonuç olarak, omurilik yaralanmalı hastalarda SÜSE olan olgularda MDR oranları önceki çalışmalar ile karşılaştırıldığında oldukça düşük bulundu. Genel enfeksiyon tedavi ilkeleri doğrultusunda kültür antibiyogram sonucuna göre dar spektrumlu ve tek uygun antibiyotiğin minimal etkili dozda kullanılması, antibiyotik kullanımının enfeksiyon hastalıkları uzmanı kontrolünde olması, ASB'de antibiyotik kullanılmaması ve izolasyon ilkelerine uyulmasının MDR oranının düşük olmasına katkıda bulunmuş olduğu ve bu sonuçların rehabilitasyon kliniklerindeki İYE tedavi uygulamalarına yol gösterici nitelikte olduğu kanısındayız.
The aim of this study was to investigate the prevalence of urinary tract infections (UTI), multi-drug resistant (MDR) microorganisms and potential associated risk factors in neurogenic bladder patients with spinal cord injury. Hospital files of 145 spinal cord injury patients who were followed up in the in-patient rehabilitation ward of Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Uludag University School of Medicine were evaluated retrospectively. Demographic and clinical characteristics, urine culture results, antibiotic resistance patterns, presence of symptoms as well as bladder emptying methods during urinary infection were recorded. A total of 412 urine culture results were evaluated in 145 patients. Out of 369 positive cultures, 59.6% were noted as asymptomatic bacteriuria (ASB), and 40.4% as symptomatic urinary tract infection (SUI). Escherichia coli was found to be the most frequent pathogen in positive cultures. Antibiotic resistance was found to be more common for oral antibiotics for ASB and SUIs. Indwelling urethral catheter was significantly more common in patients with positive cultures compared to those with negative cultures (p<0.001). Reflex or normal voiding was more common in those with negative cultures compared to those with positive cultures (p<0.001). MDR prevalence was found as 21.6% in ASB and SUIs, and the highest MDR rate was noted for Acinetobacter baumannii as 81%. While no significant difference was noted between patients with or without previous antibiotic use in terms of MDR rate (p=0.553), MDR rate was significantly higher in patients using anticholinergic medicine (p=0.034). In conclusion, compared to previous studies MDR prevalence was found to be low in spinal cord injury patients with SUI. We believe that, the use of a single narrow spectrum antibiotic under the supervision of an infectious disease specialist, avoidance of antibiotherapy in ASB cases and strict adherence to isolation principles in accordance with general principles of management of infectious diseases have contributed to this low MDR rate and these results may provide valuable insight for the management of UTIs in rehabilitation clinics.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7045
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
493365.pdf
  Until 2021-03-01
1.42 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons