Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7042
Title: Acil servise başvuran göğüs ağrılı hastalarda akut koroner sendrom tanısında ve mortalite tahmininde değiştirilebilir risk faktürleri ile dolaşımdaki kan hücre tiplerinin korelasyonunun değerlendirilmesi
Other Titles: The correlation between the risk factors and the types of circulating blood cells in acute coronary syndrome diagnosis and the mortality prediction for the patients with chest pain in emergency department
Authors: Köksal, Özlem
Leylek, Habip Emrah
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Akut koroner sendrom
Risk faktörleri
Mortalite tahmini
Kan hücre tipi
Acute coronary syndrome
Risk factors
Mortality estimate
Blood cell type
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Leylek, H. E. (2018). Acil servise başvuran göğüs ağrılı hastalarda akut koroner sendrom tanısında ve mortalite tahmininde değiştirilebilir risk faktürleri ile dolaşımdaki kan hücre tiplerinin korelasyonunun değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: İnflamatuar mekanizmaların akut koroner sendrom (AKS) oluşumunda ve prognozunda önemli bir rol oynadığı güncel çalışmalarla gösterilmeye başlanmıştır. Bu amaçla lökosit sayısı (WBC) - Nötrofil / Lenfosit oranı (NLR) - Platelet / Lenfosit oranı (PLR) - Trombosit Dağılım Genişliği (PDW) ve C Reaktif Protein (CRP) gibi birçok inflamasyon mediatörü, iskemik vasküler olayların öngörülmesinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada AKS tanısı ve mortalite tahmininde inflamatuar mediatörler ile değiştirilebilir risk faktörleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmaya %82'si erkek ve %18'i kadın olmak üzere toplam 100 hasta alındı. AKS tanısı alan hastalardan; %49'u ST Elevasyonlu Myokard İnfarktüsü (STEMİ) ve %51'i ST Elevasyonu Olmayan Miyokard İnfarktüsü (NSTEMİ) idi. Hastaların başvuru anında WBC, nötrofil sayımı, NLR, PLR, PDW ve CRP ve rutin kan laboratuvar çalışmaları için kan örnekleri alındı. Tüm tanı gruplarında en sık karşılaşılan risk faktörleri; hipertansiyon, diyabet ve sigara içiciliği şeklinde saptandı. Çalışmaya dahil edilen hastalardan %76'sı hastanemiz koroner yoğun bakım ünitesine yatırılırken, %24'ü sevk edildi. Hastaların 4 haftalık takibi sonucunda mortalite oranı %7 olarak saptandı. Elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edildi. Tanı grupları arasında kadın cinsiyetin NSTEMİ grubunda STEMI grubuna göre daha fazla olduğu, yine hipertansiyon oranının NSTEMİ grubunda STEMİ grubuna göre daha fazla olduğu ve sevk olan hastaların daha çok NSTEMİ grubundan oldukları saptanmış olup, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. STEMİ ve NSTEMİ tanı grupları arasında NLR median değerinin NSTEMİ grubunda STEMİ grubuna göre daha yüksek olduğu ve istatistiksel olarak daha anlamlı olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak; AS'de AKS tanısı ve mortalite tahmininde söz konusu bazı inflamatuar mediatörler ve kan hücre tiplerinin kullanışlı olabileceğini söyleyebiliriz.
Inflammatory mechanisms are proven to have an important role in Acute Coronary Syndrome (ACS) beginning and prognosis by the up to date studies. For this aspect many inflammatory mediators such as White Blod Cells (WBC), Neutrophil/Lymphocite Ratio (NLR), Platelet/Lymphocite Ratio (PLR), Platelet distribution width and C-Reactive Protein (CRP) are used. In this study, the relation between the inflammatory mediators and risk factors in ACS diagnosis and prediction is investigated. A total of 100 patients (82% male and 18% female) are included in the study. 49 of them were with ST elevated MI (STEMI) and 51 of them were with non ST elevated MI (NSTEMI). Blood samples for WBC, neutrophil count, NLR, PLR, PDW ve CRP and routine blood tests were obtained from the patients. For all the groups most common risk factors were hypertension, diabetes and smoking. 76 of the patients were admitted to coronary intensive care unit and 24 of them were transferred to another hospital. The mortality rate was 7% in 4 week follow up period. Furthermore, statistical analysis of the data was performed. Between the diagnose groups; female ratio, hypertension incidence and transfer to another hospital was higher in NSTEMI group and it was found statistically significant. Also NLR median value was higher in NSTEMI group and was found statistically significant.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7042
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
493362.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons