Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7014
Başlık: Ultrasound applications in fruit and vegetable processing
Diğer Başlıklar: Meyve ve sebzelerin işlenmesinde ultrases uygulamaları
Yazarlar: Bursa Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü.
0000-0003-4175-4477
0000-0003-0441-1707
0000-0002-1951-7937
0000-0002-5190-2798
Karabacak, Azime Özkan
Tamer, Canan Ece
Çopur, Ömer Utku
Yagcıları, Melisa
Anahtar kelimeler: Fruit
Non-thermal processes
Ultrasound
Vegetable
Isıl olmayan işlemler
Meyve
Sebze
Ultrases
Yayın Tarihi: 28-May-2019
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Karabacak, A. Ö. vd. (2019). "Ultrasound applications in fruit and vegetable processing". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(2), 375-393.
Özet: Thermal treatments are the most traditional and widespread methods used for food processing and preservation. However, these treatments in terms of time and high temperature can cause changes in flavour, taste, colour, texture, nutritional value and sensorial properties of foods. Considering consumer demand for fresh and natural food products, non-thermal food preservation techniques have been gained wide interest. An interesting alternative means of preserving of foods and avoiding the adverse effects of thermal treatments could be provided by the ultrasound applications. Ultrasound consists of sound waves with high frequencies which is near the upper limit of human hearing range. Nowadays, applications of ultrasound and its effects on food components have attracted considerable relevance among researches due to its promising effects in food processing and preservation. It has been realized that ultrasound applications have much offer to the food industry such as drying, microbial inactivation, enzyme inactivation, filtration, freezing, extraction, production of emulsions and etc. In this review, the principles of ultrasound system is explained and the effects of ultrasound applications in fruit and vegetables processing are outlined.
Isıl işlemler gıdaların işlenmesinde ve muhafazasında kullanılan en geleneksel ve yaygın yöntemlerdir. Bununla birlikte, bu uygulamalar yüksek sıcaklık ve uzun süre gerektirmesi bakımından gıdaların lezzet, tat, renk, tekstür besin değeri ve duyusal özelliklerinde değişikliklere neden olabilmektedir. Tüketicilerin taze ve doğal gıda ürünlerine olan talebi göz önüne alındığında, ısıl olmayan muhafaza teknikleri geniş ilgi görmektedir. Ultrases uygulamaları, ısıl işlemlerin olumsuz etkilerinden kaçınmanın ve gıdaların muhafazasının ilginç bir alternatif yoludur. Ultrases, insan işitme aralığının üst sınırına yakın, yüksek frekanslı ses dalgalarından oluşur. Son zamanlarda, ultrases uygulamaları ve gıda bileşenleri üzerindeki etkileri, gıda işleme ve muhafazasındaki gelecek vadeden etkileri nedeniyle araştırmalar arasında hayli ilgi çekmektedir. Ultrases uygulamalarının, gıda endüstrisine kurutma, enzim inaktivasyonu, filtrasyon, dondurma, ekstraksiyon, mikrobiyal inaktivasyon, emülsiyon üretimi gibi pek çok alanda önem arz ettiği anlaşılmaktadır. Bu derlemede ultrases sisteminin prensipleri açıklanmış ve ultrases uygulamalarının meyve ve sebze işlemedeki etkileri özetlenmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/867441
http://hdl.handle.net/11452/7014
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:2019 Cilt 33 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
33_2_13.pdf481.79 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons