Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7010
Title: Etlik piliçlerde içme suyuna sarımsak (Allium sativum L.) ekstraktı ilavesinin büyüme performansı, serum biyokimyasal ve immünolojik parametreleri üzerine etkisi
Other Titles: The effects of garlic (Allium sativum L.) extract supplementation into drinking water on growth performance, serum biochemical and immunologic parameters in broilers
Authors: Sözcü, Arda
Keywords: Bağışıklık
Etlik piliç
Immünoglobulin
Kolesterol
Sarımsak
Broiler
Cholesterol
Garlic
Immunity
Issue Date: 13-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Sözcü, A. (2019). "Etlik piliçlerde içme suyuna sarımsak (Allium sativum L.) ekstraktı ilavesinin büyüme performansı, serum biyokimyasal ve immünolojik parametreleri üzerine etkisi". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(2), 307-319.
Abstract: Bu çalışmanın amacı etlik piliçlerde içme suyuna sıvı formda sarımsak (Allium sativum L.) ekstraktı ilavesinin büyüme performansı, serum biyokimyasal ve immünolojik parametreler üzerine etkisini araştırmaktır. Araştırmada bir günlük yaşta, 384 adet karışık cinsiyette Ross 308 genotipinde etlik civciv kullanılmıştır. Civcivler, kontrol ve sarımsak ekstraktı ilave edilen (SE) gruplar olmak üzere rastgele 2 gruba ayrılmıştır. Her uygulama grubu 12 tekerrürden (16 civciv/bölme) oluşmaktadır. Yetiştirme döneminin ilk iki haftasında her ml’sinde 5 mg allicin içeren sarımsak ekstraktı civcivlere içme suyu ile 1ml L-1 su şeklinde günlük olarak verilmiştir. Yetiştirme döneminin sonunda 35 günlük yaşta SE grubundaki piliçler canlı ağırlık ortalaması (2296 g) kontrol grubuna (2145 g) göre daha yüksek bulunmuştur. Yemden yararlanma oranı kontrol ve SE gruplarında sırasıyla 1.64 ve 1.50 olarak saptanmıştır. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, SE grubundaki piliçlerin serumunda toplam kolesterol, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) ve trigliserit düzeylerinde düşüş, glikoz ve yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) düzeyinde artış gözlenmiştir. Sarımsak ekstraktı ilavesinin 35. günde piliçlerin karaciğer enzimleri, immünoglobulin düzeyleri ve lenfosit oranları üzerindeki etkisinin önemli olduğu görülmüştür. Piliç serumlarının biyokimyasal parametrelerinde gözlenen bu değişimler, sarımsak eksraktı ilavesinin etlik piliçlerde karaciğer hasarını azalttığı, bağışıklık düzeyini artırıcı yönde etki ettiğini ortaya koymaktadır. Dönem sonu canlı ağırlık değeri ve yemden yararlanma oranında gözlenen değişimler de dikkate alındığında, etlik piliç yetiştiriciliğinde sarımsak ekstraktının performansı artırıcı bitkisel bir ürün olarak önerilebileceği sonucuna varılmıştır.
The aim of this study is to investigate the effects of the garlic (Allium sativum L.) extract supplementation as liquid form into drinking water on growth performance, serum biochemical and immunologic parameters in broilers. In the study, a total of 384 mixed sex one-day old Ross 308 broilers chicks were used. The chicks were randomly classified into two experimental groups as the control and garlic extract (GE) supplementation group. Each experimental group was consisted of 12 pens (16 chicks/pen). During the first two weeks of growing period, the supplementation of garlic extract contained 5 mg allicin per ml, was daily applied as 1 ml L-1 drinking water. At the end of the growing period, at 35 d of age mean body weight of broilers in GE group (2296 g) were found to be higher than the control group (2144.5 g). Feed conversion rate was found to be as 1.64 and 1.50 for the control and GE treatment group, respectively. When compared with the control, a decline for total cholesterol, low density lipoprotein (LDL) and triglyceride levels, and an increment for blood glucose and high density lipoprotein (HDL) were observed in GE supplementation group. The supplementation garlic extract into drinking water caused significant differences for hepatic enzymes and immunoglobulin levels, and lymphocyte ratio of broilers at 35 days of age. The observed changes in serum biochemical traits exhibited that the supplementation of garlic extract caused an effect for decreasing of liver damage and increasing of immunity response in broilers. Regarding with the observe changes in body weight and feed conversion rate, garlic extract could be recommended as herbal extract for performance enhancing in broiler production.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/866418
http://hdl.handle.net/11452/7010
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2019 Cilt 33 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_2_9.pdf386.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons