Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7000
Title: Farklı yöntemlerle kurutulan yeşil zeytin katkılı cipslerin kurutma kinetiği ve bazı kalite parametrelerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of drying kinetics and some quality parameters of green olive added chips dried with different methods
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü.
0000-0002-2404-197X
0000-0003-0441-1707
0000-0003-4175-4477
Halil, Tuğçe
Tamer, Canan Ece
Karabacak, Azime Özkan
Keywords: Antioksidan aktivite
Cips
Kurutma
Modelleme
Yeşil zeytin
Antioxidant activity
Chips
Drying
Green olive
Modeling
Issue Date: 26-Feb-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Halil, T. vd. (2019). "Farklı yöntemlerle kurutulan yeşil zeytin katkılı cipslerin kurutma kinetiği ve bazı kalite parametrelerinin incelenmesi". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(1), 123-142.
Abstract: Bu çalışmada besleyici, sağlıklı ve her yaş grubuna hitap eden alternatif bir ürün ortaya koymak amacıyla yeşil zeytin katkılı cips üretimi araştırılmıştır. Cips üretimi, konveksiyonel kurutma ve vakum altında kurutma (250 mbar) yöntemleri kullanılarak 75 ve 85ºC’de, mikrodalga kurutma yöntemi kullanıldığında ise 90 W ve 180 W güçte gerçekleştirilmiştir. Zeytin katkılı cipslerin farklı üretim yöntemleriyle kurutulması sırasında hesaplanan etkin difüzyon katsayılarının 4.01x10-10- 4.69x10-9 aralığında değiştiği görülmüştür. Yeşil zeytin katkılı cipslerin kuruma davranışları incelendiğinde; vakum altında kurutma, konveksiyonel kurutma ve mikrodalga kurutmanın Page ve Modifiye Page modeline uyduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte cipslerde ve cips hamurunda tuz, toplam asitlik, toplam kül, toplam fenolik madde ve antioksidan aktivite analizleri gerçekleştirilmiştir. En yüksek toplam fenolik madde miktarları vakum kurutma yöntemi (85ºC) ve mikrodalga kurutma yöntemi (90 W) ile üretilen cipslerde sırasıyla 148.04±0.53 mg GAE/100 g k.m. ve 142.87±3.46 mg GAE/100 g k.m. olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte cips örneklerinde antioksidan kapasite CUPRAC yöntemine göre 6.48±0.39-17.12±3.05 µmol TE/g k.m., FRAP yöntemine göre 8.36±0.16-20.44±0.18 µmol TE/g k.m. ve DPPH yöntemine göre 5.55±0.02-6.43±0.05 µmol TE/g k.m. olarak saptanmıştır.
In this study, the production of green olive added chips was investigated in order to produce an alternative product which is nutritious, healthy and appealing to all age groups. Chips were produced at 75 and 85ºC by convectional drying and vacuum drying (250 mbar), and 90 W and 180 W by microwave drying. The effective diffusion coefficients were calculated as between 4.01x10-10- 4.69x10-9 . When the drying behavior of samples was examined; vacuum drying, convectional drying and microwave drying were determined to fit in Page and Modified Page models. However, salt, total acidity, total ash, total phenolics and antioxidant activity analyzes were conducted in chips and chip dough. The highest total phenolic content was determined as 148.04 ± 0.53 mg GAE /100 g and 142.87 ± 3.46 mg GAE /100 g on chips produced with vacuum drying method (85ºC) and microwave drying method (90 W). However, the antioxidant capacity of the chips samples was determined as between 6.48±0.39-17.12±3.05 TE/g d.m. for CUPRAC method, 8.36±0.16-20.44±0.18 µmol TE/g d.m. for FRAP method and 5.55±0.02-6.43±0.05 µmol TE/g d.m. for DPPH method.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/725112
http://hdl.handle.net/11452/7000
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2019 Cilt 33 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_1_11.pdf550.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons