Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6997
Title: Derry x Yemsoy soya (Glycine max. (L.) Merr.) melezlerinin bazı tarımsal özellikleri üzerinde araştırmalar
Other Titles: Agricultural characteristics of Derry X Yemsoy soybean hybrids
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
0000-0002-9953-2335
0000-0001-8537-7488
Şenbek, Gözde
Açıkgöz, Esvet
Keywords: Glycine max
Kuru madde verimi
Melez
Soya
Verim
Yeşil ot verimi
Dry matter yield
Forage yield
Glycine max
Hybrid
Soybean
Yield
Issue Date: 1-Feb-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Şenbek, G. ve Açıkgöz, E. (2019). "Derry x Yemsoy soya (Glycine max. (L.) Merr.) melezlerinin bazı tarımsal özellikleri üzerinde araştırmalar". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(1), 93-100.
Abstract: Bu çalışma; Derry ve Yemsoy yemlik soya (Glycine max (L.) Merr.) çeşitleri arasında yapılan melezlerin ot verimleri ve bazı tarımsal özelliklerini belirlemek amacı ile 2014 ve 2015 yıllarında Bursa ekolojik koşullarında yapılmıştır. Araştırmanın F2 kademesinde boy, dallanma ve ot verimi yönünden seçilmiş 60 tek bitki, 4 soya çeşidi (Derry, Yemsoy, Arısoy, Nova) ile birlikte 2014 yılında augmented deneme deseninde denemeye alınmıştır. Bu deneme sonuçlarına göre 12 hat seçilmiş ve seçilen hatlar 4 tanık soya (Derry, Yemsoy, Arısoy çeşitleri ve Msw hattı) ile birlikte 2015 yılında tesadüf blokları deneme deseninde ekilmiştir. Her iki yılda da hatlar ve tanıklar, bitki boyu, dal sayısı, yaprakçık eni ve yaprakçık boyu, yeşil ot ve kuru madde verimi yönünden incelenmiştir. Araştırmalarımızda, ölçülen özellikler yönünden O13, O31 ve O36 melezlerinin tanıklara ve diğer hatlara göre üstün olduğu belirlenmiştir.
This study was conducted to investigate the forage and dry matter yields and some agricultural characteristics of Derry x Yemsoy forage type soybean (Glycine max (L.) Merr.) hybrids, at Bursa ecological conditions in 2014 and 2015. In the F2 stage of the study, selected 60 single plants in terms of height, branching and forage yield were included in the augmented trial design in 2014 together with 4 check cultivars (Derry, Yemsoy, Arısoy, Nova). According to the results of this experiment, 12 soybean lines were selected and were planted in randomized block design in 2015, with 4 witness types (Derry, Yemsoy, Arısoy, Msw line). In both years, lines and witnesses were examined for plant height, number of branches, leaflet width and leaflet height, forage and dry matter yield. In our research, it was determined that the O13, O31 and O36 hybrids were superior to witnesses and other lines in terms of measured characteristics.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Esvet Açıkgöz'ün danışmanlığında Gözde Şenbek tarafından hazırlanan "Derry x Yemsoy soya melezlerinin F3 generasyonunda bazı tarımsal özellikler ile yeşil ve kuru madde verimleri üzerinde araştırmalar" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/724420
http://hdl.handle.net/11452/6997
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2019 Cilt 33 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_1_8.pdf312.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons