Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6991
Title: Su stresinin sofralık domatesin verimi ve fizyolojik özellikleri üzerine etkileri
Other Titles: The effects of water stress on the yield and physiological properties of table tomato
Authors: Çamoğlu, Gökhan
Demirel, Kürşad
Akçal, Arda
Genç, Levent
Keywords: Bitki su tüketimi
Çanakkale
Domates
Sulama
Su kısıtı
Evapotranspiration
Irrigation
Tomato
Water deficit
Issue Date: 24-Oct-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Çamoğlu, G. vd. (2019). "Su stresinin sofralık domatesin verimi ve fizyolojik özellikleri üzerine etkileri". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(1), 15-29.
Abstract: Bu çalışmada, sofralık domateste su stresinin verime, bitki su tüketimine, sulama randımanlarına [su kullanım randımanı (WUE) ve sulama suyu kullanım randımanı (IWUE)] ve fizyolojik özelliklere (stoma iletkenliği, yaprak su potansiyeli, yaprak oransal su içeriği ve klorofil) etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, 2017 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Dardanos Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde yürütülmüştür. Deneme, toprakta eksilen nemin tarla kapasitesine tamamlandığı tam sulama (kontrol) ve üç su stresi düzeyi (kontrol uygulamasına verilen suyun %25, %50 ve %75’i) olmak üzere toplam dört uygulamadan oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda, su stresine bağlı olarak verim ve fizyolojik özelliklerde önemli düzeyde azalmalar meydana gelmiştir. Bitki su tüketimi ve verim değerleri uygulamalara göre sırasıyla 348-869 mm ve 22.7-72.2 t ha-1 arasında değişmiştir. En yüksek randıman değerleri (WUE, IWUE) %50 oranında su kısıtının yapıldığı uygulamadan elde edilmiştir. Ölçülen fizyolojik özellikler ile verim azalması arasındaki belirtme katsayıları (R2 ) 0.47-0.94 arasında değişmiştir. Çalışmanın sonucu olarak, sofralık domates yetiştiriciliğinde su stresinin bitkiyi olumsuz etkilediği ve fizyolojik özellikler kullanılarak olası verim azalmasının yüksek doğrulukla tahmin edilebileceği söylenebilir.
In this study, it was aimed to determine the effects of water stress on evapotranspiration, irrigation efficiency [(water use efficiency (WUE) and irrigation water use efficiency (IWUE)) and physiological traits (stomatal conductance, leaf water potential, leaf relative water content and chlorophyll)] in table tomato. The study was conducted in Dardanos Research and Application Farm, Faculty of Agriculture, Canakkale Onsekiz Mart University in 2017. The experiment consisted of four treatments: these are full irrigation (control) which is completed to field capacity of the soil and three water stress levels (25%, 50% and 75% of the water given to the control treatment). As a result of the study, the yield and physiological traits decreased significantly depending on the water stress. Evapotranspiration and yield values varied between 348-869 mm and 22.7-72.2 tha-1 , respectively. The highest efficiencies (WUE, IWUE) were obtained from the 50% water deficit. The coefficient of determination (R2 ) values between physiological traits and yield reduction ranged from 0.47 to 0.94. Consequently, it can be said that the plant was negatively affected by water stress in table tomato cultivation and the possible reduction in yield can be estimated with high accuracy using physiological traits.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/725059
http://hdl.handle.net/11452/6991
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2019 Cilt 33 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_1_2.pdf774.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons