Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6990
Title: Falnâme-i Ca'fer Sâdık (giriş-inceleme-metin-sözlük)
Other Titles: Falnâme-i Ca'fer Sâdık (introduction-analyzing-text-dictionary)
Authors: Şahin, Hatice
Kadiroğulları, Umut
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Türk Dili Bilim Dalı.
Keywords: Falnâme-i Ca'fer Sâdık
Falnâme
Eski Anadolu Türkçesi
Dil incelemesi
Falnama
Old Anatolian Turkish
Linguistic examination
Issue Date: 12-Jan-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kadiroğulları, U. (2016). Falnâme-i Ca'fer Sâdık (giriş-inceleme-metin-sözlük). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmada Ca'fer Sâdık'a atfedilen Falnâme-i Ca'fer Sâdık adlı eser incelenmiştir. Çalışma giriş, inceleme, metin, sözlük bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş bölümünde fal kavramı, falın Türk toplumu ve diğer toplumlardaki yeri, fal çeşitleri falnameler ve çalışmaya konu olan eser hakkında bilgiler verilmiş. Daha sonra çalışmanın konusu, önemi, amacı ve yöntemi anlatılmıştır. İnceleme bölümü, İmlâ Özellikleri, Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi alt başlıklarından oluşmaktadır. Bu bölümde Eski Anadolu Türkçesi dönemi dil özellikleri kısaca belirtilerek metin imlâ, ses bilgisi ve şekil bilgisi açısından incelenmiştir. Metnin döneme paralel ve farklı tarafları metinden örneklerle gösterilmiştir. Metin bölümü Falnâme-i Ca'fer Sâdık adlı eserin transkripsiyonlu metninden oluşmaktadır. Bu bölümde eserin her sayfası ve satırı numaralandırılarak yazılmıştır. Sözlük bölümünün madde başlarını eserdeki astronomi terimleri, Arapça ve Farsça sözcükler ve eserde geçen özel adlar oluşturmaktadır.
This master thesis is on Ca'fer Sâdık's book named Falname-i Ca'fer Sâdık. The thesis consists of introduction, analyzing, text and dictionary chapters. Fortune telling concept, place of fortune telling in Turkish society and other societies, sorts of fortune telling, falnamas and given book of Ca'fer Sâdık's are clarified in introduction chapter. Additionally purpose, subject, importance, goal and method of the work are explained in the same chapter. Analyzing chapter is composed of spelling characteristics, phonetic guide and morphology subtopics. This chapter includes brief information about language properties of Old Anatolian Turkish and examination of the given text in the terms of spelling, phonetic guide and morphology. Therewithal, book's resemblance and dissimilitude of its era are exemplified. The Text chapter consists of the book Falnâme-i Ca'fer Sâdık's transcription. Every page of the book and every line of the pages are numerated in this section. Astronomy terms, Arabic and Farsi words and proper nouns in the book are indicated as lexical entries in the Dictionary chapter.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6990
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427427.pdf37.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons