Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6985
Title: Chantal Mouffe ve liberal siyaset teorisinin demokratik eleştirisi
Other Titles: Chantal Mouffe and democratic criticism of liberal political theory
Authors: Sarıbay, Ali Yaşar
Karaaslan, Ebuzer
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı.
Keywords: Chantal mouffe
Liberal demokrasi
Müzakereci demokrasi
Agonistik demokrasi
Siyaset
Siyasal
Antagonizma
Agonizm
Liberal democray
Deliberative democracy
Agonistic democray
Politics
Political
Antagonism
Agonism
Issue Date: 10-Oct-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karaaslan, E. (2015). Chantal Mouffe ve liberal siyaset teorisinin demokratik eleştirisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma temelde Chantal Mouffe'un bakış açısıyla siyasal liberalizmin eleştirisi ve söz konusu eleştiri üzerinden liberal demokrasinin krizine yönelik çözüm önerilerini kapsamaktadır. Mouffe, liberalizmin aydınlanma düşüncesine dayanan rasyonalist ve evrenselci temellerinin siyasalın antagonistik karakterini açıklamakta yetersiz kaldığını iddia etmektedir. Bunun yanı sıra liberalizmin özgürlükçü karakteri ile demokrasinin eşitlikçi ve halk egemenliğini öngören idealleri arasında da bir paradoks bulunduğu görüşündedir. Söz konusu tespitlerden hareketle Mouffe, liberal demokrasiye ve onun müzakereci modeline içkin sorunların nasıl giderileceğine ilişkin agonistik demokrasi adını verdiği yeni bir model ortaya koymaktadır. Çalışmada, liberal demokrasinin krizinin nedenleri konusunda Mouffe'un ortaya koyduğu tespitler kabul edilmekle birlikte, söz konusu krizin aşılması adına ortaya koyduğu agonistik demokrasi perspektifinin zayıf yönleri üzerinden liberal demokrasinin daha da güçlendirilmesi gerektiği savunulmuştur.
This work fundamentally contains the criticism of political liberalism from the viewpoint of Chantal Mouffe and solution proposals for liberal democracy's crisis from the point of criticism in question. Mouffe claims that rationalist and universal fundaments, based on enlightenment idea of liberalism is incapable of explaning "politicals antagonist character. On the other hand, she considers that a paradox also exists between liberal character of liberalism and ideals of democracy which is egalitarian and foreseeing public sovereignty. From the designations in question Mouffe sets forth a new model he called agonistic democracy to solve the questions of liberal democracy and its deliberative model. In this study, although designations put forward by Mouffe, concerning the causes of liberal democracy's crisis are admitted, it is advocated that liberal democracy should be more strengthened from the weak points of agonostic democracy perspective she asserted to overcome the crisis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6985
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427424.pdf5.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons