Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6980
Title: Ekstrakranial aterosklerotik karotis arter darlığında endovasküler stentlemenin uzun dönem klinik ve radyolojik sonuçlarının incelenmesi
Other Titles: Long term cli̇ni̇cal and radyologi̇cal outcomes of endovascular stendi̇ng i̇n atheroscleroti̇c caroti̇d artery stenosi̇s
Authors: Bakar, Mustafa
Duran, Selcen
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.
Keywords: Ateroskleroz
Karotis darlığı
İnme
Stent
Karotis arter stentleme
Atherosclerosis
Carotid stenosis
Stroke
Stent
Carotid artery stenting
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Duran, S. (2014). Ekstrakranial aterosklerotik karotis arter darlığında endovasküler stentlemenin uzun dönem klinik ve radyolojik sonuçlarının incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Karotis arter stentleme (KAS), daha az invaziv olması ile karotis endarterektomiye (KEA) bir alternatiftir. Bu çalışmanın amacı, karotis arter stentleme yapılmış hastalarda klinik ve radyolojik sonuçlarının belirlenmesidir. Bu retrospektif çalışmada, Ocak 2009 ve Temmuz 2012 tarihleri arasında karotis arter darlığı nedeniyle tedavi edilen 98 olgu/112 arterin verileri analiz edildi. Hastaların demografik özellikleri, darlık yüzdeleri, kullanılan stent ve emboli koruma cihazlarının sayı ve çeşitleri ile perioperatif 30 günlük inme, ölüm ve uzun dönem inme, geçici iskemik atak (GİA), ölüm ve restenoz oranları araştırıldı. 30 günlük dönemde GİA %5,1, intrakraniyal kanama %2,0, ipsilateral inme %4,1 oranında; uzun dönemde ise GİA %8,1, ipsilateral inme %2,1 oranında görülmüştür. Ortalama takip süresi 15,7 ay olup 13 damarda (%11,6) intimal hiperplazi saptanmış; 1 olguda (%0,9) %50 üzerinde darlık tespit edilerek restenoz olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak, KAS erken ve uzun dönem komplikasyon oranlarıyla uygulanabilirdir. Gelişen ve olgunlaşan KAS malzeme ve teknolojisi ile günümüzde KEA'ya iyi bir alternatiftir. Gelecekte, KEA'dan ziyade KAS'tan fayda görecek hastaların belirlenmesi için yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.
Carotid artery stenting (CAS), is an alternative which is less invasive than carotid endarterectomy (CEA). Purpose of this study is to determine the results of CAS in patients with a clinical and radiological findings. In this retrospective study, between January 2009 and July 2012 were treated for carotid artery stenosis who analyzed data from 98 case/112 artery. Demographic characteristics of the patients, the percentages of stenosis, stent and embolic protection devices used with different kinds of numbers, and the 30-day perioperative stroke, death, and long-term stroke, transient ischemic attack (TİA) , death, and restenosis rates were investigated. TIA is a 30-day period, 5,1%, 2,0%, intracranial hemorrhage, the ipsilateral stroke rate of 4,1%, 8,1% in the long term TIA, ipsilateral stroke was 2.1%. Average follow-up was 15.7 months, and 13 vessels (%11,6), intimal hyperplasia was detected in 1 patient (0,9%) were considered to be over 50% stenosis, restenosis was detected . As a result, the early and long-term complication rates applicable to CAS. Materials and technology is evolving and maturing with CAS CEA today is a good alternative. In the future, rather than CEA new studies are needed to identify patients who will benefit from CAS.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6980
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
352960.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons