Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6977
Title: Şemail literatürünün muhtevası ve değişimi
Other Titles: Contents of Shamail's literature and its changing
Authors: Hatiboğlu, İbrahim
Oğuzay, Rukiye
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
Keywords: Hz. Peygamber
Şemail
Şemail literatürü
Şemailin muhtevası
Prophet Muhammad
Shamail
Shamail’s literature
Contents of shamail
Issue Date: 3-Aug-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Oğuzay, R. (2011). Şemail literatürünün muhtevası ve değişimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Şemâil eserleri, genelde Hz. Peygamber'in beşeri yönünü konu edinen kitaplar bilinmektedir. Şemâil ifadesinin, hadis eserlerinin tasnif edildiği dönemden itibaren bu manada yaygın bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. İslam coğrafyasında yüzyıllar boyunca bu alanda çeşitli eserler kaleme alınmış olmakla birlikte, günümüzde de gerek İslam dünyasında gerek Batı'da şemâil literatürü üzerine çalışmalar mevcuttur. Bu nedenle, çalışmanın daha verimli olabilmesi için geniş bir literatüre sahip olan bu konuyla ilgili sınırlandırma yapılması kaçınılmazdır. Buna dayalı olarak, h. III asırda Tirmizî'nin eseri başlangıç kabul edilerek, vefat tarihi h. 1000 yılına kadar olan müelliflerin eserleri incelenmiştir.Burada muhtevaları değerlendirilen beş kitaptan hareketle bu tür eserlerin Hz. Peygamber'in fiziki özellikleri, giyim-kuşamı, tavır ve davranışı, günlük hayatı, yeme-içmesi, savaş aletleri, ibadeti, ahlakı gibi pek çok konuyu kapsadığı söylenebilir. Bunun yanında nübüvvetle ilgili konulara da değinilmektedir. Dönemlere göre konuların çeşitlendiği veya aynı konuyla ilgili güncel açıklamalarla eserin derinlik kazandığı görülmektedir. Eserlerde kelime bilgisi ve usulle ilgili açıklamalar da yer almaktadır.
The books of Shamail generalliy known as writing addressing aspect of humanity life of Prophet Muhammad. The term of shamail, has been usede for this meaning since the books of hadith were classified. During the centuries in İslamic world many books have been written in this area. In addition, there are many working in the İslamic world and the West related on shamail's literature today. Therefore, a scholarly work of this area must be limited to be more success. On these grounds, were addressed in this study firstly the book of Tirmidhi, the author of 3 centuries AH, and thereafter major works of authors who died prior to 1000 AH.It was seen in this study that literature of shamail includes a lot of information about Prophet Muhammad like His physical properties, clothing, eating and drinking, daily life, morality, instruments of war and worship. In addition to, also this books include topics of prophethood. It was seen that the contents of shamail's literature have been changed and explanations of some words and descriptions of methodology were added by authors.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6977
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
294807.pdf1.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons