Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6974
Title: Başa çıkma davranışına kaynak oluşturan dini inanç ve değerler üzerine bir değerlendirme
Other Titles: An evaluation on religious beliefs and values that create resource to coping behavior
Authors: Gürses, İbrahim
Can, Neslihan
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Psikolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Stres
Stress
Dini inanç
Ahiret
Kader
Değer
Sabır
Şükür
İyimserlik
Coping
Religious
Belief
Future life
Fate
Value
Patience
Gratitude
Optimism
Issue Date: 29-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Can, N. (2019). Başa çıkma davranışına kaynak oluşturan dini inanç ve değerler üzerine bir değerlendirme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bireyin iç ve dış dünyasının yarattığı gereksinim ve zorlukları gidermek, onları kontrol altına almak, gerginlikleri azaltmak için gösterdiği bilişsel ve davranışsal çabalar başa çıkma olarak tanımlanmaktadır. Başa çıkma davranışına kaynak sağlayan en önemli sistemlerden biri dindir. Bir diğeri de değerlerdir. Değer toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak için doğru ve gerekli oldukları üyeleri tarafından kabul edilen ortak düşünce, amaç, ahlaki ilke ve inançlardır. Değerler en mükemmel haliyle dinde yer alır. Çalışmamızda teorik araştırma olarak birinci bölümde başa çıkma, Allah, ahiret, kader inancı ve ibadetler ile değerler ele alınmış; ikinci bölümde söz konusu inanç ve değerlerin başa çıkma davranışı ile ilişkisi tespit edilmeye çalışılmıştır.
The cognitive and behavioral efforts of the individual to overcome the needs and difficulties created by the internal and external world, to control them and to reduce tensions are defined as coping. One of the most important systems that source coping behavior is religion. Another is values. Value is the common thought, purpose, moral principles and beliefs that are accepted by the members of society to ensure their existence, unity, functioning and continuity. Values are in the most perfect form of religion. In our study, as a theoritical research, the first part was conducted on coping, God, the Hereafter, faith in fate, worship and values; In the second part, the relationship between these beliefs and values and coping behavior was tried to be determined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6974
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
neslihan_can_tez_pdf.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons