Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6970
Title: Türkiye'de sinir-kas ileti bloğu yapıcı ilaçların ve sinir-kas ileti monitorizasyonunun kullanımı
Other Titles: The useage of neuromuscular blocking agents and neuromuscular monitoring in Turkey
Authors: Bilgin, Hülya
Moustfa, Bachri Ramadan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Sinir-kas ileti bloğu yapıcı ilaç
Sinir-kas ileti bloğu yapıcı ilaç kullanım teknikleri
Sinir-kas ileti monitorizasyonu
Erişkin
Çocuk
Neuromuscular blocking drug
Application techniques for preference of neuromuscular blocking drug
Meuromuscular monitoring
Adult
Child
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Moustafa, B. R. (2014). Türkiye'de sinir-kas ileti bloğu yapıcı ilaçların ve sinir-kas ileti monitorizasyonunun kullanımı. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu anket çalışmasının amacı; Türkiye'de genel anestezi uygulamalarında erişkin ve çocuk hastalarda sinir-kas ileti bloğu yapıcı ilaçları (NMBA), uygulama tekniklerini ve tercih sebeplerini belirlemek, ayrıca bu ajanların kullanımı sırasında sinir-kas ileti monitörü kullanım oranlarını belirlemektir. Etik kurul onayı alındıktan sonra Mayıs 2011–Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan anket çalışmasına 524 Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı veya araştırma görevlisi katıldı. Katılımcılar çalıştıkları kurumlara göre Kurum-1 (Üniversite Hastanesi, vakıf hastanesi ve özel hastane) ve Kurum-2 (Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Sağlık Bakanlığı Hastanesi), mesleki durumlarına göre ise Konum-1 (öğretim üyesi, klinik şefi/ şef yardımcısı ve uzman hekimler) ve Konum-2 (araştırma görevlileri) şeklinde ikişer grupta değerlendirildi. Çalışmamızda Türkiye'de farklı kurum ve farklı konumda çalışan anestezistler tarafından hem yetişkin hem de pediyatrik hastaların entübasyonu için en çok tercih edilen NMBA'nın rokuronyum, uygulama tekniği olarak en çok tercih edilenin ise "priming" tekniği olduğu saptandı. Türkiye'deki anestezistlerin NMBA seçimini yaparken genelde ilacın etki başlama zamanının kısa olması, ilaç etkisinin geri dönüşümünün hızlı olması ve kardiyovasküler reaksiyona neden olmaması gibi özelliklere dikkat ettikleri belirlendi. Ayrıca Türkiye'deki meslektaşlarımızın yaklaşık üçte birinin (%36,7) sinir-kas ileti monitörü kullandığı ve bunu daha çok entübasyon, intraopertif izlem ve ekstübasyon amacıyla kullandıkları, en çok kullanılan cihazın ise TOF-Watch/TOF-Guard olduğu saptandı. Sonuç olarak, Türkiye'deki anestezistler tarafından, hem yetişkin hem de pediyatrik hastaların entübasyon gereken durumlarında en çok tercih edilen NMBA'nın rokuronyum, NMBA uygularken kullanım tekniğinin ise "priming" tekniğinin olduğunu tespit ettik. Ayrıca sinir-kas ileti monitorizasyonunun yeterli yaygınlığa ulaşmadığını saptadık.
The object of this survey study; is to determine application techniques and reason for preference of neuromuscular blocking drugs (NMBA) on adult and child patients at general anesthesia applications in Turkey and also to determine neuromuscular conduction monitor usage during usage of these agents. 524 Anesthesiology and Reanimation expert or research assistant participated to survey study between the dates of May 2011-May 2012 after getting the approval of Ethic Committee. The participant were assessed into two groups as Institution-1 (University Hospital, foundation hospital and private hospital) and Institution-2 (Ministry of Medicine Training and Research Hospital and Ministry of Medicine Hospital) according to the institutions that participants work and as Status-1 (academic member, clinic chief/chief assistant and specialist physician) and Status-2 (research assistants) according to their professional statuses. It was founded that NMBA which is most preferred by anesthetists who work in different institution and at different statuses in Turkey for intubation of both adult and pediatric patients is rocurinoum and the most preferred application technique is ''priming'' technique. It was founded that the anesthetists in Turkey generally take these into consideration while making a NMBA selection; effect starting time of the drug being short, recycling of drug effect being fast and not causing a cardiovascular reaction. Also it was detected that nearly one third of our colleagues in Turkey (36,7%) use a meuromuscular conduction monitor and they use this mostly with the aim of intubation, introperative monitoring and extubation and the most used device is TOF-Watch/TOF-Guard. Consequently we founded that the most preferred NMBA by anesthetists in Turkey at the cases that requires intubation of both adult and pediatric patients is ruconirum and the application technique during application of NMBA is ''priming'' technique. Also we detected that neuromuscular conduction militarization has not reached enough prevalence.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6970
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
352956.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons