Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6929
Title: İki uçlu mizaç bozukluğu-ı hastası bakım veren yük düzeyinin, şizofreni hastası bakım veren yük düzeyiyle karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the burden of caregiver of patient with bipolar affective disorder-i with the burden of caregiver of schizophrenia patient
Authors: Sarandöl, Aslı
Hancı, Nurcan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Şizofreni
İki uçlu mizaç bozukluğu
Bakım veren
Yük ölçeği
Schizophrenia
Bipolar affective disorder
Caregiver
Burden scale
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hancı, N. (2014). İki uçlu mizaç bozukluğu-ı hastası bakım veren yük düzeyinin, şizofreni hastası bakım veren yük düzeyiyle karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmanın amacı iki uçlu mizaç bozukluğu-I (İUMB) hastası bakım veren yük düzeyinin, şizofreni hastası bakım veren yük düzeyi ile karşılaştırarak sosyodemografik değişkenler ve hastalık özellikleriyle ilişkisini ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmaya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğine başvuran 62 şizofreni, 62 İUMB-I hastası ve bakım verenleri alınmıştır. Şizofreni hastalarına Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS) İUMB-I hastalarına Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAM-D), Young Mani Derecelendirme Ölçeği (YMDÖ), her iki hasta grubuna sosyodemografik ve Klinik Özellikler Veri formu, İşlevselliğin Genel Değerlendirmesi Ölçeği (İGD) uygulanmıştır. Bakım verenlere HAM-D ve Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği (HAM-A), Zarit Bakım Veren Yük Ölçeği (ZBYÖ), Sosyodemografik Özellikler Veri Formu uygulanmıştır. Şizofreni hastası bakım verenlerinin ZBYÖ puanları, İUMB-I hastası bakım verenlerinin ZBYÖ puanlarından anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Her iki grupta bakım verenlerin aldığı HAM-D ve HAM-A puanlarıyla, ZBYÖ puanları arasında kuvvetli pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak şizofreni hastası bakım verenlerinin hastalık sürecinden daha fazla etkilendiği ve bakım verenlerin ruhsal desteğe ihtiyacı olduğu görülmüştür.
This study aimed to compare the burden of caregivers of patient with bipolar affective disorder-I and those of schizophrenia, and to analyze the relationship between the socio-demographic variability and clinical characteristics of the caregiver burden. This study included 62 schizophrenia and 62 bipolar affective disorder-I patients with their caregivers who consult Uludağ University Medical Faculty Mental Diseases Policlinic. Patients with schizophrenia were assessed on Positive and Negative Syndrome Scale, patients with bipolar affective disorder-I were assessed on Hamilton Depression Rating Scale and on Young Mania Rat¬ing Scale. Both group of patients were assessed on Global Assessment of Functioning scale, Socio-demographic and Clinical Characteristics Data Form. Caregivers of the patients were assessed on Hamilton Depression and Anxiety Rating Scale, on Zarit Caregiver Burden Scale, and on Socio-demographic Characteristics Data Form. It is observed that the scores of schizophrenia patients' caregivers on Zarit Caregiver Burden Scale were significantly higher than the scores of bipolar affective disorder patients' caregivers. In both group of caregivers, positively correlated and statistically meaningful linkages are found between the scores of Hamilton Depression Rating Scale, Hamilton Anxiety Rating Scale, and Zarit Caregiver Burden Scale. In conclusion caregivers of schizophrenia patients are more affected negatively than those of bipolar affective disorder patients, and need psychological support.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6929
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
352953.pdf2.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons