Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6921
Başlık: Efüzyonlu otitis mediada allerjinin rolü
Diğer Başlıklar: The role of allergy in otitis media with effusion
Yazarlar: Koçak, Mahmut Hotin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/KBB Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Hipersensitivite
Otitis media
Otitis media-efüzyonlu
Hypersensitivity
Otitis media with effusion
Yayın Tarihi: 1994
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Koçak, M. H. (1994). Efüzyonlu otitis mediada allerjinin rolü. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: EOM, çocukluk dönemi iletim tipi işitme kayıplarının nedenleri arasında ilk sırayı almaktadır. Üzerinde birçok çalışma yapılmakla birlikte etyolojisi ve patogenezi tam olarak aydmlatıIamamıştır. Etyopatogenezinde tubal disfonksiyon, allerji, inflamasyonlar, mukosilyer disfonksiyon ve immüıı mekanizmalar sorumlu tutulmaktadır. Bu çalışmamızda amaç, EOM oluşumunda allerjinin olası rolünü araştırmaktır. Bu amaçla efüzyonlu otitis medialı 25 çocuğun, genel anestezi altında orta kulak sıvılarını ve serumlarını alarak İgE düzeylerini karşılaştırdıkAncak olguların %80'inde efüzyon İgE düzeyini, serum İgE düzeyinden düşük olarak bulduk. Ayrıca olgularımızın % 24xünde serum ve efüzyon İgE düzeyleri birlikte yükselmiş olarak saptadık. Sonuç olarak, EOM oluşumunda allerjinin primer bir etken olmadığı fakat allerjik hastalarda EOM'nın eşlik edebileceği veya allerjinin predispozan bir faktör olabileceği kanısına varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6921
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
032734.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.34 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons