Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6889
Title: İlköğretim birinci sınıfta aktif öğrenme stratejilerinin kullanımının öğrenci başarısına etkisi
Other Titles: Effect of active learning strategies on the success rate of first grade elementary school students
Authors: Altun, Murat
İnan, Hafize
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
Keywords: Aktif öğrenme
Geleneksel öğretim
Active learning
Traditional learning
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İnan, H. (2003). İlköğretim birinci sınıfta aktif öğrenme stratejilerinin kullanımının öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada 1, sınıf matematik öğretiminde Aktif Öğrenme Stratejileri'ni kullanmanın öğrenci başarısına etkisi incelenmektedir. Çalışma deneysel bir çalışmadır ve araştırmayı gerçekleştirmek için ilk olarak Bursa ili İnönü İlköğretim Okulu'nda araştırmacının öğretmeni olduğu 1. sınıf uygulama grubu olarak belirlenmiş ve yine Bursa üi İnönü İlköğretim Okulu'ndan bu sınıfa denk bir kontrol grubu seçilmiştir. Deneysel çalışma yaklaşık 4 ay sürmüştür. Çalışmaya uygulama grubundan 33, kontrol grubundan 33 olmak üzere toplam 66 öğrenci katılmıştır. Deneysel çalışmanın yapıldığı grupta ders programında belirlenmiş olan matematik ders saatleri içerisinde Aktif Öğrenme Stratejileri'ne uygun olarak seçilen etkinliklerle öğretim yapılmıştır. Bu etkinlikler doğal sayılarda toplama, çıkarma ve çarpma işlemleri, ritmik sayma, doğal sayıların öğretimi, sayı doğrusu, geometri ve problem çözme konuları ve bağıntı kurma, tahmin etme stratejileri ile ilgili hazırlanmış etkinliklerdir. Çalışmaya başlamadan önce öğrencilerin okuma yazma durumları test yapmaya uygun olmadığından herhangi bir ön test uygulanmamıştır. Çalışmanın sonunda başarı testleri uygulanmış ve 2.sınıfi n başlarında da kalıcılık testi uygulanmıştır. Ayrıca 4 aylık çalışma dönemi boyunca uygulama grubu öğrencilerine bireysel olarak Aktif öğrenme Stratejileri'ni kullanarak problem çözme eğitimi verilmiştir. Uygulama grubu deneysel çalışmalara devam ederken kontrol grubunda geleneksel öğretime devam edilmiştir. Ayrıca daha önce geliştirilen tutum ölçeği uygulama grubunda kullanılarak Aktif Öğrenme Stratejileri'ni kullanmanın matematik dersine karşı olumlu tutum geliştirmesinde etkili olup olmadığına bakılmıştır. Araştırmanın bulguları özetle aşağıdaki gibidir: 1- İlköğretim 1. sınıf matematik öğretiminde Aktif Öğrenme Stratejileri'ni kullanma öğrenci başarısını arttırmaktadır. a) Aktif Öğrenme Stratejileri'ni kullanma, matematik bilginin kalıcılığını olumlu etkilemiştir. b) Aktif Öğrenme Stratejileri'ni kullanmanın problem çözme başarısını olumlu etkilediği gözlenmiştir. 2- Aktif Öğrenme Stratejileri'ne uygun eğitim gören öğrencilerin matematik dersine karşı olumlu tutum geliştirdikleri gözlenmiştir. Bu bulgulardan yola çıkarak problem çözme öğretimi için bazı öneriler geliştirilmiştir.
The objective of this study is to determine the effect of Active. Learning Strategies on the success of first grade elementary school students. The study is done in the city of Bursa at İnönü elementary school. Researcher is working as a teacher at the same school and her classroom was selected as study group. An other first grade classroom at the same school was selected as control group. The study lasted for 4 months. Both the study and the -control groups ate consisted of 33 students. In Study group, teaching of mathematic lessons was Implemented according to active learning principles, Active learning activities wore implemented on the foltowing subjects; addition, subtraction* multiplying, counting, natural numbers, prediction, number line, geometry and problem solving. Since the study was done on the first grades of an elementary school, it was not possible to do a pretest oft students before the study. However, students have taken two tests at the end of the study and they have also taken an other test at the begining of the second grade. Students in the study group were also given lectures on problem solving by using active strategies. Traditional teaching strategies were used for the control group whereas, Active learning Strategies were used for study group. Students were also observed to find out whether Active Learning Strategies are to establish a positive point of view for mathematic lessons. Results of this study is summarized below; 1- Active Learning Strategies improves success of students in mathematic lessons at first grade. a) Using Active Learnmg Strategies in mathematic lessons provides better learning and long lasting knowledge. b) Active Learning Strategies improves the success of students on problem solving. 2- Students, who takes mathemafiö lessons according to Active Learning Strategies, has a positive point of view for mathematics. Based on the results of this study, some suggestions has been developed for teaching of problem solving at elementary schools.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6889
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
127980.pdf
  Until 2099-12-31
6.65 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons