Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6880
Başlık: Tinnituslu hastalarda hiperinsülinemi insidansı ve diyet tedavisi
Diğer Başlıklar: Incidence of hyperinsulinemia and diet therapy in patients with tinnitus
Yazarlar: Özdilek, Tuncel
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Diyet tedavisi
Diet therapy
Hiperinsülinizm
Hyperinsulinism
Tinnitus
Yayın Tarihi: 1996
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özdilek, T. (1996). Tinnituslu hastalarda hiperinsülinemi insidansı ve diyet tedavisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Tiımitus etyopatogenezinde karbonhidrat metabolizması bozukluklarmm önemli bir yeri mevcuttur. Karbonhidrat metabolizması bozukluklarmm erken tam ve tedavisinde, oral glukoz yüklemesini takiben elde edilen kan insülin seviyesi, kan glukoz seviyesinden daha değerli bir bulgudur. Bu çalışmanın ana amacı; kliniğimize tinnitus yakınması ile başvuran hastalarda hiperinsülinemi ve hiperglisemi insidansmı saptamak, hiperinsülinemili tinnituslu hastalarda uygulanan diabetik diyet tedavisinin, tinnitus ve vertigo üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu amaçla her tinnituslu hastaya oral glukoz yüklemişi yapılarak kan insülin ve glukoz seviyeleri tespit edilmiş, hiperinsülinemili tüm hastalara uzman diyetisyen kontrolünde diabetik diyet tedavisi önerilerek, dört ay boyunca uygulanmıştır. Takip süresince hastalardaki tinnitus ve vertigo değişiklikleri kaydedilmiştir. Çahşma sonucunda tinnituslu hastaların %76'smda hiperinsülinemi, %52'sinde bozuk OGTT ve DM saptanmış, hiperinsülinemili hastalara uygulanan diabetik diyet tedavisi sonucunda %65 oranında tinnitus, %72 oranında vertigo kontrolü sağlanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6880
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
048760.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.9 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons