Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6867
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDere, Şükran-
dc.contributor.authorDalkıran, Nurhayat-
dc.date.accessioned2020-01-24T06:00:45Z-
dc.date.available2020-01-24T06:00:45Z-
dc.date.issued2000-07-07-
dc.identifier.citationDalkıran, N. (2000). Uluabat (Bursa) Gölü'nün epipelik, epifitik ve epilitik alglerinin mevsimsel değişimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6867-
dc.description.abstractUluabat Gölü'nün (Apolyont, Ulubat) epipelik, epifitik ve epilitik alglerinin mevsimsel değişimi Temmuz 1998-Haziran 1999 tarihleri arasında incelenmiş, çalışma periyodu esnasında toplam 406 takson tanımlanmıştır. Bu taksonlann 224'ünün Bacillariophyta'ya, 72'sinin Chlorophyta'ya, 51 'inin Cyanophytd>y&, 30'unun Euglenophyta'ya, 7'sinin Pyrrophyta' 'ya ve 2'sinin Chrysophytd'yz. ait olduğu belirlenmiştir. Tespit edilen taksonlann büyük çoğunluğu geniş coğrafik yayılış göstermeleriyle karakterize edilmiş, ancak bazı taksonlann Türkiye'de nadir tespit edilen taksonlar olduğu belirlenmiştir. Bacülariophyta üyeleri birinci, Cyanophyta üyeleri ise ikinci dominant divizyo olmuş ve her iki divizyo da çalışma periyodu esnasında önemli olmuşlardır. Melosira italica (Ehr) Kütz., Cocconeis placentula v. lineata (Ehr) V.H., Amphora perpusilla (Grun.) Grun. var. perpusilla, Navicula cyrptocephala v. veneta (Kütz.) Rabh,, Nitzschia palea (Kütz.) W. Smith gibi bazı diyatome üyeleri tüm yıl boyunca dominant olmuşlardır. Chlorophyta ve Euglenophyta üyeleri ilkbahar sonu, yaz ve sonbahar mevsimlerinde düşük bolluk ve tekerrür oranlannda tespit edilmişlerdir. Pyrrophyta ve Chrysophyta üyeleri ise, Uluabat bentik alg florasında tür sayısı ve yoğunluğu açısından önemli olmamışlardır. Epipelik, epilitik ve epifitik alglerin bazı fiziksel ve kimyasal analizlerle korelasyonu tespit edilmiştir. Su sıcaklığı (°C), Çözünmüş Oksijen (DO), Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOD5), Toplam Çözünmüş Madde (TDS), İletkenlik, pH, Klorofll-a (Kl-a), Nitrat (N03), Ortofosfat (0-P04), Sülfat (S04), Silis (Si), Fenol ve Toplam Alkalinite ve sertlik analizleri beş istasyonda çalışma periyodu esnasında ölçülmüştür. Epipelik, epifitik ve epilitik alg florasını ve türlerin bolluk değerleri tespit edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe seasonal variation of the epipelic, epiphytic and epilithic algae in Lake Uluabat (Apolyont, Ulubat) in Turkey, were investigated between the period of July 1998 to June 1999. Total 406 taxa were identified; 224 taxa belong Bacillariophyta, 72 to Chlorpphyta, 51 to Cyanophyta, 30 to Euglenophyta, 7 to Pyrrophyta and 2 to Chrysophyta. Most of them characterised by wide geographic distributions, but some of the taxa were rarely present in Turkey. Bacillariophyta members were the first, and Cyanophyta members were the second dominant divisions in Lake Uluabat, and these two divisions were important through out the research period. Melosira italica (Ehr) Kütz., Cocconeis placentula v. lineata (Ehr) V.H., Amphora perpusilla (Grun.) Grun. var. perpusilla, Navicula cyrptocephala v. veneta (Kütz.) Rabh., Nitzschia palea (Kütz.) W. Smith are dominant diatom members through out the year. Chlorophyta and Euglenophyta members that were observed in some stations during late Spring, Summer and Autumn are present low abundance and repetition. The members of Pyrrophyta and Chrysophyta were insignificent from their species number and density in Lake Uluabat benthic algal flora. The epipelic, epilithic and epiphytic algae were correlated with certain physical and chemical parameters. Water temperature (°C), Dissolved Oxygen (DO), Biological Oxygen Demand (BOD5), Total Dissolved Substance (TDS), Conductivity, pH, Chloropyll-a (Cl-a), Nitrate (N03), Orthophosphate (0-P04), Sulphate (S04), Silica (Si), Fenol and Total Alkalinity and Hardness were measured in study periods for each five stations. The epipelic, epilithic and epiphytic algal flora and the abundance degree of species were determined.en_US
dc.format.extentVIII, 177 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectMevsimsel Değişimtr_TR
dc.subjectDiyatometr_TR
dc.subjectEpifitiktr_TR
dc.subjectEpipeliktr_TR
dc.subjectGöltr_TR
dc.subjectAlgtr_TR
dc.subjectNütrientlertr_TR
dc.subjectSeasonal variationen_US
dc.subjectAlgaeen_US
dc.subjectEpipelicen_US
dc.subjectEpilithicen_US
dc.subjectEpiphyticen_US
dc.subjectLakeen_US
dc.subjectDiatomsen_US
dc.subjectNutrientsen_US
dc.titleUluabat (Bursa) Gölü'nün epipelik, epifitik ve epilitik alglerinin mevsimsel değişimitr_TR
dc.title.alternativeThe Seasonal variation of the epipelic, epiphytic and epilithic algae in lake Uluabat (Bursa)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095237.pdf10.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons