Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6866
Title: Sigara içen kişilerde sigarayı bırakmaya yönelik niyetin planlanmış davranış teorisine göre değerlendirilmesi
Other Titles: An evaluation based on planned behavior theory for intention of smoking cessation in people whom smoke
Authors: Dirik, Gülay
Tırakoğlu, Bahar
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikoloji Anabilim Dalı/Sosyal Psikoloji Bilim Dalı.
Keywords: Planlanmış davranış teorisi
Sigarayı bırakma niyeti
Nikotin bağımlılığı
Tutum
Öznel norm
Algılanan davranış kontrolü
Ebeveyn tutumu ve kişilik özellikleri
Theory of planned behaviour
Intention of smoking cessation
Nicotine independence
Attitude
Subjective norm
Perceived behavioral control
Perceived parental attitude and personality trait
Issue Date: 29-Jan-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tırakoğlu, B. (2016). Sigara içen kişilerde sigarayı bırakmaya yönelik niyetin planlanmış davranış teorisine göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı sigara içen kişilerde sigarayı bırakma niyeti ile ilişkili faktörleri belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Uludağ Üniversitesi öğrencileri ile Bursa Yıldırım İlçesinde yaşayan yetişkin kişiler oluşturmaktadır. Araştırmada sigara içme davranışı ile ilgili özellikler, nikotin bağımlılığı, algılanan ebeveyn tutumları, kişilik özellikleri, öznel norm, tutum, algılanan davranış kontrolü ve bu değişkenlerin sigarayı bırakmaya yönelik niyet ile ilişkileri incelenmiştir. Öğrencilerde sigarayı bırakma deneyimi ve öğrencilerin yaşadıkları yerde sigara içen kişi sayısı sigarayı bırakma niyeti ile ilişkili bulunmuştur. Yetişkinlerde; yaşadığı yerde sigara içen kişilerin olması, sigara içen kişi sayısı, sigarayı bırakma deneyimi, çocuğa sahip olup olmama ve eşin sigara içmesi niyet ile ilişkili bulunmuştur. Niyetin yordayıcılarını belirlemek amacıyla regresyon analizleri yapılmıştır. Buna göre öğrencilerde algılanan aşırı koruyucu baba tutumu ile öznel normun; yetişkinlerde ise tutum, öznel norm ve algılanan davranış kontrolünün niyeti yordadığı bulunmuştur. Sonuçlar ilgili literatür kapsamında tartışılmıştır
The aim of this study is to determine the factors associated with the intention of smoking cessation of smoking people. This study was conducted with sampling from students of Uludag University and people living in Bursa Yıldırım District. In the study; characteristics associated with smoking, nicotine addiction, perceived parental attitudes and personality characteristics, subjective norms, attitudes, perceived behavioral control and intention of smoking cessation were investigated. In students, it has been found that; smoking cessation experience and smokers number in their living environment are associated with intention. In adults; presence of smokers in living environment, number of smokers, smoking cessation experience, whether to have children and smoker spouses have been found as associated with intention. Regression analysis were conducted to determine the predictors of intention in two groups. According to results in students, perceived overprotective father attitude and subjective norm have been found to be predictor of intention. In adults, attitude, subjective norm and perceived behavioral control are predictors of intention. The results are discussed in related literature.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6866
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427411.pdf4.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons