Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6865
Title: Farklı tip gumboro aşılarının uygulandığı broyler damızlıklarında maternal antikorların serolojik olarak incelenmesi
Other Titles: A serological investigation of maternal antibodies in broiler breeders vaccinated with different types of gumboro vaccines
Authors: Ülgen, Mihriban
Mısırlıoğlu, Ö. Zeyyad
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: İnfeksiyöz bursal hastalığı
Aşılama
Maternal antikor
ELISA
QAGP
Infectious bursal disease
Vaccination
Maternal antibody
Issue Date: 1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mısırlıoğlu, Ö. Z. (1997). Farklı tip gumboro aşılarının uygulandığı broyler damızlıklarında maternal antikorların serolojik olarak incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, broyler damızlıklarına uygulanan bursa Fabricius kökenli ve tavuk embriyo kökenli inaktif Gumboro aşılarının civcivlerde oluşturduğu maternal antikor düzeyleri karşılaştuıldı. Bir broyler damızlık işletmesinden sağlanan damızlık civcivler canlı gumboro aşısı uygulandıktan sonra 3 gruba ayrıldı. Birinci grup (Al) kontrol grubu olarak bırakıldı. îkinci gruba (A2) onaltmcı haftada bursal kökenli inaktif aşı; üçüncü gruba (A3) ise yine onaltmcı haftada embriyonal kökenli inaktif aşı uygulandı. Bu gruplardan elde edilen yirmişer adet civciv izolatör koşullarında yetiştirmeye alındı. Her üç gruptaki civcivlerden, 1., 10. ve 30. günlerde kan alınarak serumları ayrıldı ve maternal antikor ritreleri Kantitatif Agar Jel Presipitasyon (QAGP) Testi ve Enzim Linked immunosorbent Assay (ELISA) ile ölçüldü. Deneme sonunda sadece canlı aşı uygulanan gruptaki (Al) maternal antikorlar 10. günde koruyucu düzeyin altına düştü. İnaktif aşı uygulanan diğer gruplarda (A2-A3) ise maternal antikor tirresinin 30. günde dahi koruyucu düzeyde olduğu gözlendi. Ancak Bursal kökenli inaktif aşının embriyonal kökenli inaktif aşıya oranla daha yüksek, daha uzun süreli ve daha homojen dağılımlı bir maternal antikor titresi oluşturduğu dikkati çekti. Kullanılan serolojik testlerden ise ELISA'nm QAGP testine göre daha hassas olduğu ve maternal antikorları daha erken devrede sapladığı gözlendi.
In this study, maternal antibody levels were compared in chickens from broiler parent stocks, vaccinated with oil-emulsion inactivated vaccines derived from bursa of Fabricius and embryo. Parent chicks obtained from a broiler parent farm were separated into three groups after applying the live gumboro vaccine. First group (Al) was held as a control group. Inactivated vaccines derived from bursa of Fabricius and embryo were applied on 16th week to the second (A2) and the third groups (A3), respectively. Twenty chicks obtained from each group were separately bred on the isolator conditions. In each group were bled for serology on days 1., 10., 30. and then- sera were separated and then, maternal antibody titers were measured by the Quantitative Agar Gel Presipitation (QAGP) Test and the Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA). At the end of the experiment, only the maternal antibodies in the first group (Al) receiving the live vaccine were under the protective level on the 10th day. In the other groups receiving inactivated vaccines (A2 - A3), it was observed that maternal antibody titers were at the protective level even on the day of 30. The produced maternal antibody titers with oil emulsion inactivated vaccine derived from bursa of Fabricius were higher, longer and more homogenous than those of the embriyonal derived inactivated vaccine. It was observed that ELISA was more sensitive and could determine maternal antibodies in earlier period than QAGP.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6865
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
058859.pdf
  Until 2099-12-31
3.13 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons