Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6850
Title: Nilüfer Çayında bazı bakteriyolojik kirlilik parametrelerinin araştırılması
Other Titles: Investigation of some bacteriological pollution parameters in Nilüfer Stream
Authors: Gücin, Fahrettin
Dülger, Başaran
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Su kirliliği
Nilüfer Çayı
Fekal koliform
Total koliform
Nitriflkasyon
Thiobacillus sp
Freshwater pollution
Nilüfer Stream
Fecal coliform
Total coliform
Nitrification
Issue Date: 10-Jul-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dülger, B. (1997). Nilüfer Çayında bazı bakteriyolojik kirlilik parametrelerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çalışmamızda, çeşitli kaynaklı kirleticileri taşıyan ve bu yüzden Marmara denizinin kirlenmesinde rol oynayan Nilüfer çayı 1996 yılı Ocak- Aralık aylan boyunca her ay periyodik olarak incelenmiştir. Bu kirletici kaynaklar özellikle evsel ve endüstriyel kaynaklıdır. Endüstriyel kaynaklı olarak özellikle otomotiv ve tekstil endüstrisi atakları rol oynamaktadır. Nilüfer çayının incelenmesinde belirli istasyonlardan alman örneklerde kirliliği belirten bazı parametreler ölçülmüştür. Bu parametreler; biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOI5), çözünmüş oksijen, pH, sıcaklık, fekal ve toplam koliform'dur. Bu parametrelerin standartlarla uygunluğu karşılaştırılmış ve sonuçta bunların büyük çoğunluğu standartların üstünde olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, bu çayda sülfat redükleyici bakteriler, denitrifikasyon ve amonifikasyon yapan bakteriler çoklu tüp fermentasyon tekniği ile en muhtemel sayılan saptanmıştır. Bu bakterilerin sayısı Nilüfer çayının kirliliğinde ne tür maddelerin bulunduğunu ve bu kirliliğin boyutlarını bize göstermektedir. Bunlara ilaveten, Nilüfer çayında nitrifîkasyonu sağlayan bazı nitrit ve nitrat bakterileri ile Thiobacillus grubu sülfür oksitleyici bakteri türleri izole edilmiştir.
In our study, Nilüfer stream containing pollutions from various sources is a great role in pollution of Marmara sea has been studied. Nilüfer stream was particularly studied periodically for every month during January-December of 1996. These pollutants were industrial and domestic sources. The industrial sources were usually the wastewater of textile and automotive industries. In studying of Nilüfer stream, various parameters indicating pollution has been measured in the sample taking from definite stations. These parameters mentioned above were biochemical oxygen demand (BOD5), dissolved oxygen, temperature, fecal and total coliform. The abpve parameters were compared with the standarts and most of them have been found higher than standards. In addition to above work in the stream, most probable number of sulphate reducing, denitrificating and ammonifying bacteria by using the multiple tupe fermentation technique were determined. The number of these bacteria show what kind of pollutants are found and level of pollution of Nilüfer stream. On the other hand, some nitrite and nitrate bacteria and the group of Thiobacillus which oxidize sulphur were also isolated in Nilüfer stream.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6850
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067668.pdf6.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons