Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6838
Title: Klomifen sitrat'a yanıtın belirlenmesinde plazma renin aktivitesi
Other Titles: Plasma renin activity in prediction of clomiphene citrate response
Authors: Uncu, Gürkan
Cankılıç, Hilal
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Polikistik over sendromu
Klomifen sitrat
Plazma renin aktivitesi
Polycystic ovary syndrome
Clomiphene citrate
Plasma renin activity
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cankılıç, H. (2007). Klomifen sitrat'a yanıtın belirlenmesinde plazma renin aktivitesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Amaç: Plazma renin aktivitesinin klomifen sitrat direncinin belirlenmesinde bir belirteç olup olmadıgını arastırmak. Gereç ve Yöntemler: Kasım 2005 – Agustos 2006 tarihleri arasında Uludag Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Dogum Poliklinigine basvuran ve klomifen sitrat (KS) ile ovulasyon indüksiyonu uygulanan 47 infertil hasta çalısmaya alındı. Hastaların 15’i Polikistik over sendromu (PKOS) tanısı olan hastalardı. Diger 32 hasta ise 15’i erkek faktörü ve 17’si açıklanamayan infertilite nedeniyle kontrollü over hiperstimülasyonu ve intrauterin inseminasyon planlanan Polikistik over sendromu olmayan hastalardı. PKOS tanısı alan hastaların 21 siklusu, Polikistik over sendromu olmayan hastaların ise 39 siklusu çalısmaya alındı. Hastalardan bazal, Klomifen sitrat tedavisinin bitiminden 2 gün sonra ve hCG günü veya siklus iptal günü Plasma renin aktivitesi (PRA), follikül stimülan hormon (FSH), östradiol (E2) ve luteinizan hormon (LH) çalısıldı. Bulgular: PKOS hastalarının sikluslarında % 57 KS direnci saptandı. PKOS olmayan hastaların ise tüm sikluslarında KS ile ovulasyon gerçeklesti. PKOS ve PKOS olmayan hastaların PRA degerleri arasında anlamlı farklılık saptanmadı. KS’a dirençli PKOS sikluslarının hCG/siklus iptal günü PRA degerleri KS’a duyarlı PKOS sikluslarından anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p=0.02). PKOS sikluslarında bazal PRA ile seçili follikül sayısı arasında negatif korelasyon vardı. Sonuç: PKOS tanısında PRA’nın kullanılması uygun gibi durmamakla beraber hCG/siklus iptal günü PRA degerlerine bakarak KS’a duyarlı ve dirençli PKOS hastalarının ayrımı mümkün olabilir.
Objective: To investigate the diagnostic value of plasma renin activity in prediction of clomiphene citrate resistance. Materials and Methods: 47 infertile patients who applied to Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology and treated with clomiphene citrate (CC) for ovulation induction between November 2005-August 2006 were included in the study. 15 patients were Polycystic ovary syndrome (PCOS) while 32 cases were unexplained (n:17) and male factor (n:15) whom planned to be treated with controlled ovarian hyperstimulation and intrauterine insemination. Plasma renin activity (PRA), serum Follicle-stimulating hormone (FSH), luteinizing hormone (LH), and estradiol (E2) levels were estimated pretreatment (3. day of cycle), 2 days after the last dose of clomiphene citrate and human chorionic gonadotropin (hCG) or cycle cancellation day. Results: CC resistance was detected in 57 % of PCOS cycles while all patients ovulated in non-PCOS group. There was no statistically significant difference between PCOS and non-PCOS groups regarding to PRA. PRA was detected higher in CC resistant PCOS cases in hCG /cycle cancellation day than CC sensitive PCOS cases whom ovulated (p:0.02). There was a negative correlation between PRA and number of selected follicles in PCOS cases. Conclusion: The PRA on hCG/cycle cancellation day may be used to distinguish CC resistance from CC sensitive group.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6838
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
294399.pdf218.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons