Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6823
Title: Kolorektal cerrahide preperitoneal kateter analjezisi
Other Titles: Preperitoneal catheter analgesia in colorectal surgery
Authors: Yılmazlar, Tuncay
Özer, Ali
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Preperitoneal
Kateter
Analjezi
Lokal anestezik
Kolorektal cerrahi
Preperitoneal
Catheter
Analgesia
Local anesthetic
Colorectal surgery
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özer, A. (2013). Kolorektal cerrahide preperitoneal kateter analjezisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kolorektal cerrahi sonrası ağrı yönetimi alanında optimal yöntem arayışı devam etmektedir. Ağrı ve yarattığı sistemik etkilerin, sürecin başladığı yer olan cerrahi alanda engellemesi amacıyla, lokal anestezik ilaçların insiziyon alanına uygulanmasını içeren çalışmalarda önemli mesafe alınmış olsa da henüz kesin sonuçlara varılamamıştır. Bu çalışmamızda, etkin bir postoperatif analjezi sağlamanın yanı sıra opioidlerin yan etkilerinden belirgin bir şekilde kaçınmayı sağlayarak ağrı yönetiminde yeni bir alan açan preperitoneal analjezi uygulamasındaki araştırmalara katkı sunmayı amaçladık.Mayıs 2009 ile Aralık 2011 tarihleri arasında kolorektal cerrahi sonrası periton kapatılarak periton ile abdominal fasya arasına yerleştirilen kateter yardımıyla preperitoneal lokal anestezik analjezisi uygulanan 100 hasta ile konvansiyonel analjezi uygulanan 100 hasta çalışmaya dahil edildi. Demografik veriler, cerrahiye ait özellikler, postoperatif ağrı skorları, tüketilen analjezik miktarları ve klinik sonuçlar prospektif olarak kaydedildi.Her iki gruptaki hastaların demografik verileri ve cerrahi özellikleri benzer nitelikteydi. Postoperatif ağrı skorları incelendiğinde, preperitoneal analjezi uygulanan grupta etkin bir ağrı yönetimi sağlandığı tespit edildi ve konvansiyonel grupla karşılaştırıldığında sonuçlar anlamlı olarak daha üstündü (p<0,05). Uygulanan opioid ve NSAİ ilaç miktarı değerlendirildiğinde preperitoneal grupta belirgin olarak daha az analjezik kullanıldığı tespit edildi (p<0,001). Preperitoneal analjezi yapılan grupta 21 hastada sadece NSAİ, 4 hastada morfin ve 9 hastada NSAİ+morfin olmak üzere 34 hastada ek analjezik ihtiyacı oldu. Ancak ek aneljeziklerin tamamına yakını ilk 24 saatte uygulandı ve tek doz yeterli oldu.Klinik sonuçlar değerlendirildiğinde, opioidlere bağlı gelişen bulantı, kusma ve solunum depresyonu gibi yan etkiler preperitoneal analjezi uygulanan grupta belirgin olarak daha az görüldü (p<0,05). Cerrahi alan enfeksiyonu konvansiyonel analjezi uygulanan grupta daha fazla tespit edildi (p<0,05). Anastomoz kaçağı, intraabdominal abse, sepsis ve kardiyakkomplikasyonlar gibi majör komplikasyon görülme sıklığı açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu.Preperitoneal kateter analjezisi, basit ancak etkin bir analjezi yöntemidir. Kolorektal cerrahi sonrası ağrı yönetiminde rutin kullanımda yerini alabilir
The search of optimal method for pain management after colorectal surgery is stil in progress. Although the previous studies have made an important progress in preventing pain and its sistemic effects at the side of pain onset via incisional local anaestethic infusion, the precise conclusions have not come through yet. In this study we aimed to contribute in researches about the preperitoneal analgesia practice which is a new area in peventing postoperative pain avoiding side affects of opioids.Totaly 200 patients were included in this study who undergone colorectal surgery between May 2009 and December 2011. Hundred patients have preperitoneal local anaesthetic analgesia via a catheter lying between peritoneum and fascia and the oher 100 patients have conventional analgesia for postoperative pain management. Demographical data, surgical characteristics, postoperative pain scores, analgesic consumptions and clinical outcomes were prospectively recorded.The demographics and surgical characteristics in both grups were comparable. Postoperative pain scores showed that an effective pain management was provided in preperitoneal analgesia group and it was superior to conventional analgesia at most of the intervals (p<0,05). The median amount of NSAI drugs and morphine consumed was significiantly lower in preperitoneal analgesia group (p<0,001). Totaly 34 patients received additional analgesics in preperitoneal analgesia group. Of them 21patients received NSAI, 4 patients got morphine and 9 patients required both of them. However, almost all of the additional analgesics were given in first 24 hours as a single dose.The clinical outcomes assesment showed that the adverse effects of opioids like nausea, vomitting and respiratory depression were signifcianty rare in preperitoneal analgesia group in comparation to conventional analgesia group (p<0,05). The incidence of surgical site infection was significiantly high in conventional analgesia group (p<0,05). The frequency of anastomic leaks, intra-abdominal abscesses, sepsis and cardiac complications as major complications was same in both groups.Preperitoneal catheter analgesia is a simple but also an effective method in postoperative analgesia management. It may be routinely performed after colorectal surgery.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6823
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
324430.pdf609.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons