Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6805
Title: İnsan kaynakları yönetiminin bir fonksiyonu olarak iş sağlığı ve güvenliği
Other Titles: Occupational health and safety as a funtion of human resources management
Authors: Kılkış, İlknur
Demir, Seçil
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: İş sağlığı ve güvenliği
İnsan kaynakları
KOBİ
Occupational health and safety
Human resources
Small and medium sized enterprises
Issue Date: 12-Feb-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demir, S. (2016). İnsan kaynakları yönetiminin bir fonksiyonu olarak iş sağlığı ve güvenliği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Ülkemizde faaliyet gösteren işyerlerinin %99'unu KOBİ'ler oluşturmakta iken iş kazalarının %76'sının bu işyerlerinde meydana geldiği görülmektedir. Bu bilgiler ışığında; çalışan sayısı ellinin altında olan işyerlerinde, iş kazalarının daha sık görüldüğünü söylemek mümkündür. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 2012 yılında yürürlüğe girmeden önce elli işçiden az işyerlerinin kapsam dışında olduğu göz önünde bulundurulursa, yeni yasal düzenleme ile tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin kapsamına alınması yerinde bir uygulama olmuştur. 6331 Sayılı Yasa'dan önce yükümlülüğü olmayan işyerlerinin yöneticileri, yeni yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte yasal yaptırımlara maruz kalmamak için iş sağlığı ve güvenliği konusuna eskisinden daha fazla ilgi duyar hale gelmişlerdir. İnsan kaynakları departmanı çalışanları; işe alım, eğitim, performans değerlendirme gibi görevlerinin yanında iş sağlığı ve güvenliği konusunda yürütülecek faaliyetleri de üstlenmektedir. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının yürütüldüğü işyerlerinde, insan kaynakları departmanlarının günlük iş akışında, iş sağlığı ve güvenliği konusunun yer alması kaçınılmaz olmuştur. Dolayısıyla insan kaynakları departmanı çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği hakkında sahip oldukları bilgi düzeyleri de önem kazanmıştır. Öyle ki iş sağlığı ve güvenliği konusu; iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukunun alanına girmesinden ötürü, insan kaynakları departmanının mevzuatla ilgili gelişmeleri yakından takip etmesini gerekli kılmaktadır. İnsan kaynakları departmanı çalışanlarının, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki faaliyetlerini ortaya koyan anket çalışmasından elde edilen sonuçlara göre; işyerinin büyüklüğü, tehlike sınıfı, çalışan sayısı gibi birden fazla değişken iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına etki etmektedir. Nitekim anket sonuçlarından hareketle; insan kaynakları departmanlarının faaliyetlerinde, iş sağlığı ve güvenliği konusuna yer verdiği sonucu ortaya çıkmaktadır.
Whereas businesses create 99% of the SMEs operating in our country shows that 76% of work-related accidents occur in the workplace. In light of this information; the number of employees in workplaces with less than fifty, it is possible to say that the more frequent occurrence of accidents. 6331 If the No. Occupational Health and Safety Act before entering into force in 2012, considered to be outside the scope of small businesses than fifty workers, occupational health of all employees with the new legislation and inclusion in the scope of security has been a practice in place. Law No. 6331 of administrators workplaces without obligation before, have become occupational health and safety will require more attention than ever to the subject to be exposed to legal sanctions, along with the enactment of the new law. Human resources department employees; recruitment, training, occupational health and safety in addition to tasks such as performance evaluations are also undertaken activities to be carried out. Occupational health and safety in workplaces where the work carried out, the daily workflow of human resources department, occupational health and safety issues has become inevitable to take place. Therefore, they have about occupational health and safety of employees in the human resources department of knowledge gained in importance. So much so that occupational health and safety issue; Due to the entry into the field of business law and social security law, human resources are required to follow closely the developments of the legislation department. Human resources department employees, occupational health and put their activities on the security questionnaire based on the results obtained from the study; The size of the workplace, hazard class, such as the number of employees is more than one variable to act on occupational health and safety practices. In fact, survey results from the movement; human resources in the activities of the department, which has included the issue arises as a result of occupational health and safety.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6805
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427420.pdf2.86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons