Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/68
Title: Şiddete uğrayan kadınlarda dini başa çıkma (Erzincan örneği)
Other Titles: Religious coping with violence in women (Erzincan example)
Authors: Gürses, İbrahim
Kocaman, Merve
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Psikolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Toplumsal cinsiyet
Kadına yönelik şiddet
Dini başa çıkma
Gender
Violence against women
Religious coping
Issue Date: 4-Feb-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kocaman, M. (2019). Şiddete uğrayan kadınlarda dini başa çıkma (Erzincan örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Kadına yönelik şiddet hem bir insanlık suçu hem de bir kadın sağlık sorunu olarak kabul edilmektedir. Dünya çapında bu konu ile ilgili farklı bilimler tarafından yüzlerce çalışmalar yapılmaktadır. Dünyadaki kadınların üçte birinin şiddete maruz kaldığı tespit edilmiştir. Kadınlar maruz kaldıkları şiddetle bir şekilde baş etmeye çalışmaktadır. Dini başa çıkma yöntemi de bunlardan birisidir. Yapılan bu çalışmada şiddet kavramı ve şiddete uğrayan kadınların dini başa çıkma yöntemlerine başvurmayı tercih edip etmedikleri incelenmiştir. Bu araştırma teorik ve alan araştırması olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde konunun temel kavramları olan toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet ve dini başa çıkma kavramları ele alınmıştır. Araştırmanın ikinci bölümünde ise elde edilen bulgular konuyla ilgili diğer araştırmalarla karşılaştırılarak objektif bir şekilde değerlendirilip yorumlanmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara bakıldığında: “Şiddete uğrayan kadınlar sorunlarını dini başa çıkma yöntemleri ile aşmaya çalıştıkları tespit edilmiştir.
Violence against women is accepted both a crime against humanity and a woman's health problem. Hundreds of studies have been carried out by different sciences interested with this issue all around to Word. It was detected that one third of the women in the world were exposed to violence. Women are trying to cope with the violence they are subjected to in some way. Religious coping method is one of them. In this study, the concept of violence and women who have been exposed to violence have been examined whether they prefer to resort to religious coping methods. This research consists of two parts; theoretical and field research. In the first part, thebasic concepts of gender, violence against women and religious coping concepts are discussed. In the second part of the study, the findings were evaluated and interpreted objectively by comparing them with other related researches. Considering the results of the study, the hypothesis: “Women who are exposed to violence are trying to overcome their problems with religious coping” has been proved.
URI: http://hdl.handle.net/11452/68
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
543506.pdf3.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons