Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6799
Title: Kıkırdak defektlerinin onarımında yağ grefti kullanımı
Other Titles: Use of fat graft for repair of cartilage defects
Authors: Akın, Selçuk
Alakbarov, Vugar
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Kıkırdak defekti
Yağ grefti
Rejenerasyon
Kök hücre
Cartilage defects
Fat graft
Regeneration
Stem cell
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alakbarov, V. (2013). Kıkırdak defektlerinin onarımında yağ grefti kullanımı. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: İnsan vücudunun önemli bir destek dokusu olan kıkırdakta ortaya çıkandoku kaybının rekonstrüksiyonu her zaman zor bir durumdur. Kıkırdakdefektlerinde, hiyalin kıkırdak yerine fibröz kıkırdak gelişimi yaranın dahakronikleşmesine, ilerleyen dönemde artrozis veya skar dokusu oluşumugibi sonuçlara yol açmaktadır. Son zamanlarda kök hücre ile ilgili yapılanaraştırmalar , doku defektlerinin kısmen de olsa bir sorun olmaktançıkmasını sağlamıştır. Doku mühendisliğindeki gelişmeler ile artık yağdokusundaki kök hücreler zenginleştirilmekte ve yağ dokusuyla birliktetransfer edilmektedir. Transfer edilen yağ dokusu dolgunluk yaratmaklabirlikte, kök hücreler vücudun gereksinim duyduğu hücrelere dönüşmekteve yeni doku oluşumu için başarıyla kullanılmaktadır. Kıkırdak doku,organizmada rejenerasyon kabiliyeti en zayıf dokulardan biridir. Sonzamanlar da çeşitli bölgelere doku yenileme amaçlı kullanılan kökhücreden zengin yağ gretleri uygulaması üzerine bir çok araştırmalaryapılmaktadır. Yağ greftleri uygulaması ile kıkırdak onarımı mümkünolduğunda, bu hem donör alan morbiditesini azaltacak, hem de donör alansorununu çözecektir.Çalışmamızda bu durumu göz önüne alarak kıkırdak defektlerininonarımı için kök hücreden zengin yağ dokusunu kullanmaya karar verdik.Bunun için, 10 adet, beyaz Yeni Zelanda türü tavşan üzerinde çalışıldı.Tavşanların sağ kulağı deney grubu ve sol kulağı kontrol grubu olarakkullanıldı. Her iki kulakta cilt ve perikondrium flep şeklinde kesilerekkaldırıldı. Flep kaldırıldıktan sonra 1x1 cm boyutlarında kıkırdak dokusueksize edildi. Sağ kulaktaki defektli alana kasık bölgesinden aldığımız yağgrefti uygulandı. Kontrol grubu olarak belirlediğimiz sol kulaktaki kıkırdakdefektine bir işlem yapılmadan üzerindeki flep kapatıldı.Tavşanlar 8 hafta süre ile takip edildi. Tavşanların kulaklarındana yakın kapandığı görüldü. İstatistik olarak (Mann-Whitney testi) deneygrubunda medyan kıkırdak rejenerasyon düzeyi 60,89 mm2 iken, kontrolgrubunda medyan kıkırdak rejenerasyon düzeyi 38,40mm2 bulundu (P<0.05). Histolojik değerlendirmede deney grubunda, defekt bölgesindeminimal düzeyde perikoçıkarılan 1.2x1.2 cm'lik kıkırdak doku parçalarıüzerinde milimetrik ölçüm yapıldı (image J programı ile) ve sonuçlarkarşılaştırıldı. Kontrol grubunda kıkırdak defektinin tam kapanmadığı,deney grubunda ise kıkırdak defektinin tam yada tamndrium kaynaklıkıkırdak benzeri yeni doku oluşumu saptandı.Sonuç olarak kıkırdak defektlerinin kapatılmasında yağ greftiuygulamasının etkili olabileceğini ve bunun için daha ileri deney vearaştırmalar gerekli olduğunu düşünmekteyiz.
Use of Fat Graft for Repair of Cartilage DefectsReconstruction of cartilage tissue defects which is an important connectivetissue of human body has always been a difficult condition. Developmentof fibrous cartilage rather than hyaline cartilage ends up with woundchronicity in cartilage defects and results scar formation or artrosis insubsequent periods. Recent researchs upon stem cells prohibited tissuedefects count as problems. Enriching stem cells in adipose tissue andthem within adipose tissue are possible with advances in tissueengineering. The transferring of adipose tissue creates fullness, stem cellstransform into cells which are needed and can be used for producing newtissue. The cartilage tissue is one of the weakest regenerative tissue ofhuman body. Recently, many studies has been made on stem cell richadipose tissue grafts for tissue regeneration for solving the problem ofdonor area, especially decreasing morbidity of donor area when cartilagerepair is possible with fat graft.Considering this situation, we decided to use stem cell enriched adiposetissue in our research. 10 white New Zeland type rabbits used. The rightear of rabbits in the experimental group was used. For the control groupleft ear was chosen. The perichondrium and skin cut and removed as flapsin both ears. After removing flaps, excised size of 1x1cm cartilage. Fatgraft was taken from the groin area, used on the right ear defect, which isdecided as experimental group. The flap located over the tissue defectwithout any intervention in the left ear, which is decided as control group.The rabbits had been followed for 8 weeks. Millimetric measurement weremade (with image J program) on the size of 1x1 cm. Cartilage tissufragments extracted from both ears of rabbits and the results werecompared. The defects were not repaired in control group, but inexperimental group the defects were repaired partially or completely.Statistically (Mann-Whitney test) while the level of median cartilage inexperimental group was 60,89mm2 and in control group the level ofmedian cartilage was 38,40mm2 (P<0,05). In histological evaluation,perichondrium derived new cartilage tissue was detected in experimentalgroup.We think that the fat graft is effective for repairing cartilage defects butfurther research and experiments are necessary.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6799
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
324428.pdf4.83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons