Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6767
Title: Bazı skandiyum (III) koordinasyon iyon ve bileşiklerinin sulu çözeltideki kararlılıkları
Other Titles: Stability of some scandium (III) coordination ions and compounds in aqueous solution
Authors: Özer, Ulviye
Türkel, Naciye
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Hidroliz ürünleri
Koordinasyon bileşikleri
Skandiyum
Spektroskopi
Sulu çözeltiler
İyon
Hydrolysis products
Coordination compounds
Scandium
Spectroscopy
Aqueous solutions
Ion
Issue Date: 17-Feb-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Türkel, N. (1997). Bazı skandiyum (III) koordinasyon iyon ve bileşiklerinin sulu çözeltideki kararlılıkları. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada skandiyum(III) iyonunun, çeşitli hidroliz ürünlerinin yer aldığı denge tepkimeleri potansiyometrik yöntem ile, katekol ve türevleri (CAT, 4-NCAT, DHN, TIRON, CHR, 3,4-DHBAL, 2,3-DHBA, 3,4-DHBA, 3,4-DHPA, 3,4-DHCA), salisilik asit ve türevleri (SA, 5-SSA, 5-NSA, 4-HSA, 5-HSA, 6-HSA, 1,2-HNA, 3,2-HNA) ve iminodiasetik asit türevi (DTPA, TTHA) ligandların, skandiyum(III) iyonu ile oluşturduğu koordinasyon iyon ve bileşikleri ise potansiyometrik ve spektroskopik yöntem ile t=25°C ve 1=0.1 M KN03 ve / veya KC1 iyonik ortamında araştırılmış ve çeşitli metal/ligand mol oranlarında kararlılık sabitleri belirlenmiştir. Bu araştırma ile skandiyum(III) iyonunun, katekol ve türevi ligandlar ile oluşturduğu koordinasyon iyon veya bileşiklerinin, salisilik asit ve türevi ligandlar ile oluşturduğu koordinasyon iyon veya bileşiklerinden daha kararlı olduğu gözlenmiştir. Ayrıca DTPA ve TTHA ile yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlara bağlı olarak, skandiyum(HI) iyonunun koordinasyon sayısının 6'dan büyük olabileceği öne sürülebilir.
In this study, equilibrium constants of various hydrolysis products of scandium(in) ions were determined by potentiometric method. Stability constants of coordination ions and compounds which are formed between scandium(in) ions and following compounds which are catechol and catechol derivatives (CAT, 4-NCAT, DHN, TIRON, CHR, 3,4- DHBAL, 2,3-DHBA, 3,4-DHBA, 3,4-DHPA, 3,4-DHCA), salicylic acid and its derivatives (SA, 5-SSA, 5-NSA, 4-HSA, 5-HSA, 6-HSA, 1,2-HNA, 3,2-HNA), and also iminodiacetic acid derivatives (DTP A, TTHA) were investigated at t=25°C in 1=0. 1M KN03 and/or KC1 ionic medium at various metal/ligand mole ratios using potentiometric and spectroscopic methods respectively. It has been found that coordination ions or compounds of scandium(IH) ions and catechol and catechol derivatives are more stable than coordination ions or compounds formed between scandium(in) ions and salicylic acid and salicylic acid derivatives. Furthermore, results obtained from the DTPA and TTHA studies suggest that coordination number of Sc(IH) ion may be bigger than six.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6767
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067654.pdf
  Until 2099-12-31
9.4 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons