Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6765
Başlık: Spinal anestezide bupivakaine eklenen morfin ve neostigminin etkilerinin karşılaştırılması
Diğer Başlıklar: Comparison of the effects of morphine and neostigmine added to bupivacaine in spinal anesthesia
Yazarlar: Kaya, F. Nur
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Anestezi-spinal
Neostigmin
Anesthesia-spinal
Ağrı-postoperatif
Pain-postoperative
Bupivakain
Bupivacaine
Morfin
Morphine
Neostigmine
Yayın Tarihi: 1998
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kaya, F. N. (1998). Spinal anestezide bupivakaine eklenen morfin ve neostigminin etkilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Çalışmamız, Genel Cerrahi Kliniğince spinal anestezi altında efektif cerrahi uygulanan ASA l-ll grubuna giren 17-72 yaş arasındaki toplam 90 olguda gerçekleştirildi. Preoperatif dönemde premedikasyon verilmeyip, işlem hakkında önceden bilgilendirilen olgular rastgele 6 gruba ayrılarak; GrupBS(n=15) 15 mg Bupivakain + 0.5 cc SK Grup BM1 (n=15) : 15 mg Bupivakain + 100 \xg Morfin Grup BN1 (n=15) : 15 mg Bupivakain + 100 j_tg Neostigmin Grup BM2 (n=15) : 1 5 mg Bupivakain + 200 jıg Morfin Grup BN2(n=15) 15 mg Bupivakain + 200 p.g Neostigmin Grup BMN (n=15) : 15 mg Bupivakain + 50 ng Morfin + 50 jig Neostigmin total 3.5 cc solüsyon L3-4 aralığından verilerek spinal anestezi uygulandı. Peroperatif dönemde işlem öncesi ve işlem sonrası linçi, 3üncü, 6ncı, 10uncu, 15inci, 30uncu ve 45inci dakikalarda kalp atım hızı, periferik oksijen saturasyonu ve ortalama arter basınç değerleri kaydedilerek, istatistiksel olarak değerlendirildi. 45İşlem sonrası 5inci, 10uncu, 15inci ve 20nci dakikalarda pinprik testi ile sensoriyal blok seviyesi ve Bromage'a göre motor blok derecesi değerlendirildi. Peroperatif ve postoperatif dönemde komplikasyonlar (bradikardi, hipotansiyon, bulantı-kusma, terleme, kaşıntı, idrar retansiyonu, solunum depresyonu, sedasyon v.s.) kaydedilerek, istatistiksel olarak değerlendirildi. Postoperatif dönemde anestezi süresi, ilk ağrı duyma zamanı ve ilk ağrının VAS değeri, ilk analjezi gereksinim zamanı ve o andaki ağrının VAS değeri kaydedildi. Postoperatif ağrı, hasta kontrollü analjezi yöntemiyle intravenöz morfin kullanılarak tedavi edildi. İlk 24 saatte HKA ile kullanılan toplam morfin miktarları, 24 saatlik ağrının VAS ve verbal ortalamaları kaydedilip, istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Elde ettiğimiz veriler sonucunda, intratekal morfin ve neostigmin uygulanımında sensoriyal, motor blok dereceleri ve anestezi süreleri etkilenmeden doza bağlı analjezi oluştuğu, analjezinin morfin gruplarında ve aynı dozlarda ayrı ayrı uygulanımına göre neostigmin+morfin grubunda daha güçlü olduğu görüldü. Ayrıca analjezinin etkinliğine göre, ilk analjezik gereksinim zamanının uzadığı, 24 saatlik tüketilen morfin miktarının azaldığı, ağrının VAS ve verbal ortalamalarının azaldığı görüldü. Morfin ve neostigmin gruplarında yan etkiler genelde klinik olarak iyi tolere edildi. Fakat özellikle neostigmin gruplarında doza bağlı olarak daha fazla ve şiddetli görülen bulantı-kusma, olguların en şikayet ettikleri yan etki olarak gözlendi. İntratekal 100 \xg morfin verilen bir olguda geç dönemde solunum depresyonu gözlendi. Sonuç olarak; intratekal neostigmin ve morfinin, morfin gruplarında daha üstün olmak üzere, kabul edilebilir yan etkilerle birlikte doza bağlı analjezi oluşturduğu, ayrı ayrı uygulanımlarına göre intratekal morfin+neostigmin kombinasyonunun daha iyi analjezi oluşturduğu ve yan etkilerin daha az olduğu kanısına varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6765
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
088645.pdf
  A kadar 2099-12-31
6.49 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons