Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6751
Title: Çeşitli kırpıntı ve artık yün liflerinin keçeleştirme yolu ile değerlendirilmesi ve elde edilen keçe mamüllerin bazı teknolojik özellikleri üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on the evaluation of various fibers and residual wool fibers by felting and some technological properties of the felt products obtained
Authors: Vural, Tuba
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Keçeler
Felts
Kırpıntı
Clipping
Yün lifleri
Wool fibers
Issue Date: Feb-1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Vural, T. (1991). Çeşitli kırpıntı ve artık yün liflerinin keçeleştirme yolu ile değerlendirilmesi ve elde edilen keçe mamüllerin bazı teknolojik özellikleri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, özellikle yün halı üretimi sırasında ortaya çıkan, kırpıntı yünlerin değerlendirilmesi üzerinde durulmuş ve bu amaçla kırpıntı yünlerin içine değişik oranlarda katıldığı 6 tip keçe üretilmiş ve daha sonra da üretilen bu keçelerin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Birinci bölümde yün halı üretim miktarı, ortaya çıkan kırpıntı miktarı ve teknik yün keçe üretimi hakkında genel bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde konu ile ilgili literatür incelenmiş ve buradaki bilgiler aktarılmıştır. Üçüncü bölümde deneysel çalışmalarda kullanılmak üzere üretilen keçeler, deney yöntemleri ve deneylerde kullanılan cihazlar hakkında bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde üretilen keçeler üzerinde yapılan deneyler sonucu elde edilen bulgular sunulmuştur. Son bölümde ise, deney sonucunda elde edilen bulgular hem kendi içerisinde hem de eldeki literatürlerle ilişki kurularak tartışılmış ve bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.
In this thesis, the usage of waste wool arising from the production of wool carpet have been studied. In this study 6 types of felt with different percentage of waste wool have been produced and then tested in respect of their several physical and chemical characteristics. In the first part, general information about the wool carpet production, the amount of waste wool and the technical wool felt have been given. The literature survey of these subjects has been done and given as a brief in the second part. In the third part the specimen of wool felts, the test methods and the apparatus used in experiments have been given. In the fourth part, the results of experiments of the specimen wool felts have been presented. Finally, the experimental results have been compared between the specimen of wool felts and discussed within the literature.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6751
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012219.pdf8.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons