Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6750
Başlık: Angiotensin konverting enzim inhibitörü enalaprilin proteinüri ve diğer böbrek fonksiyonlarına etkisi
Diğer Başlıklar: The effect of angiotensin converting enzyme inhibitor enalapril on proteinuria and other kidney functions
Yazarlar: Yavuz, Mahmut
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Enalapril
Proteinüri
Proteinuria
Yayın Tarihi: 1990
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yavuz, M. (1990). Angiotensin konverting enzim inhibitörü enalaprilin proteinüri ve diğer böbrek fonksiyonlarına etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bu çalışma Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi îç Has talıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji seksiyonunda 24.4.1989- 25.5.1990 tarihleri arasında Nefrotik Sendrom tanısıyla yatı rılan 17 hastada yapılmıştır. Olgularda ACE inhibitörü olan Enalaprilin iki doz ha linde toplam 10 mg. oral kullanımının proteinüri ve diğer böbrek fonksiyonları üzerine olan etkileri araştırıldı. Bu amaçla hergün arteriyel kan basıncı, diürez, ağırlık, nabız dakika sayısı ve Esbach ölçümleri yapıldı. 1., 3., 6., 7. gün lerde 2 saatlik kreatinin klerensi, 1. ve 7. günlerde ise serum üre, kreatinin, total protein, albumin, yatar pozisyonda plaz ma renin aktivitesi ve aldosterön ölçümleri için kan alındı. Aynı günlerde 24 saatlik idrarda protein elektroforezi çalı şıldı. Sonuç olarak, Enalaprilin 10 mg. oral kullanımının pro tein ekskresyonunda anlamlı azalmaya neden olduğu, renal ami- loidozis grubunda ise etkili olmadığı, sistolik ve diyastolik arter basınçlarında anlamlı düşüşlere yol açtığı, diğer böbrek fonksiyonlarını etkilemediği ve tedavi sürecinde ilacın iyi tolere edilebildiği kanısına varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6750
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
012757.pdf
  A kadar 2099-12-31
3.48 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons