Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6739
Title: Article use in the compositions by Turkish EFL students
Other Titles: Türk öğrencilerin ingilizce yazma becerilerinde belirtmeli (Article) kullanımının incelenmesi
Authors: Zaman, Mehmet
Ürkmez, Sinem
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Belirtme ögeleri
Dilbilgisi
Dilbilgisi-zarf
Yabancı dil öğretimi
Yazma becerisi
Üniversite öğrencileri
İngilizce
Articles
Grammar
Grammar-adverb
Foreign language teaching
Writing skills
University students
English
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ürkmez, S. (2003). Article use in the compositions by Turkish EFL students. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: The English article system is one of the most complicated features of English grammar. Learners of English whose first language lacks an article system face an extra difficulty in acquiring the English article system. This study is an attempt to investigate the Turkish students' ability to use the English articles as an example for learners whose first language lacks an article system. The study focuses on the variability of "article use" in Turkish EFL learners' writing ability, and the variability of "errors" these students make in their use of articles. The present study is based on a learner corpus. Uludağ University English Language Teaching (ELT) Department students were the sample. The first year students of 1999- 2000 Academic Year were required to write an essay in their Writing Skills Final Examination Paper. 106 final exam papers were typed, and saved in plain text format without correcting mistakes of the students, and without making any changes. A concordance program was applied to the essays of the students in order to detach the sentences withthe definite article, THE and the indefinite article, A/AN. The remaining sentences were analyzed individually to encounter 0 articles. An article classification model was formed. The categories in this article classification model were based on Huebner's (Huebner 1979, 1983, 1985 in Parrish 1987 and in Butler 2002) semantic wheel. It was found that participants tend to use the definite article THE more frequently than any other articles. Looking at the variety of errors, the participants were aware that definiteness associates with THE, and indefiniteness associates with A/AN. However, they were unaware that the 0 article also associates with indefiniteness. In general, the participants could not decide whether to use THE or the 0 article. However,the participants had no difficulty in distinguishing THE from A/AN. The results indicated that the participants mostly overgeneralized the 0 article, and it was followed by THE, then A/AN. It was argued that the stated varieties in the article use and errors arise from the task applied for gathering the data, the participants first language, input frequency, and lack of sufficient information on articles in pedagogical materials. Finally it was recommended that more than one task should be applied for gathering data, and these tasks should be selected appropriately to make the participants use all categories of the articles. The information given on the articles should be designed by considering the learners whose LI lacks an article system. More attention should be given to the teaching of the 0 article, and genericness, and learners should be encouraged to raise their own learning of the article system.
İngilizce'nin belirtmelik (article) sistemi, İngilizce dilbilgisinin en karmaşık konularından biridir, özellikle anadilinde belirtmelik sistemi bulunmayan öğrenciler İngilizce'nin belirtmelik sistemini öğrenmekte daha fazla zorluk çekerler.Bu çalışma, anadilinde belirtmelik sistemi bulunmayan öğrencilere bir örnek teşkil etmesi bakımından Türk öğrencilerin İngilizce'nin belirtmelik sistemini kullanma becerilerini araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışma Türk öğrencilerin İngilizce yazma becerilerindeki belirtmelik kullanım çeşitliliğine ve belirtmelik kullanımındaki hatalarının çeşitliliğine odaklanmıştır. Bu çalışmada öğrenci kompozisyonları kullanılmıştır. Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngilizce Bölümü, 1999-2000 yılı, 1. sınıf öğrencilerinin kompozisyon dersi final sınavında yazmış oldukları kompozisyonlar örnek olarak incelenmiştir. Toplam 106 adet kompozisyon herhangi bir hata düzeltilmeden ve değişiklik yapılmadan bilgisayara kaydedilmiştir. Daha sonra Concordance programı kullanılarak THE ve A/AN belirtmeliklerinin bulunduğu cümleler seçilmiştir. Geriye kalan cümleler içerisinden çoğul eki almış olan 0 belirtmeliğinin kullanıldığı cümleler belirlenmiştir, çoğul eki almamış olan 0 belirtmeliğinin kullanıldığı diğer cümleler ise bilgisayar yardımı olmaksızın tespit edilmiştir. Daha sonra belirtmeliklerin sınıflandırılması için bir model oluşturulmuş ve bu modelde yer alan kategoriler Huebner'in ( 1979, 1983, 1985) Semantik Çarkı'na göre belirlenmiştir. Sonuçlara göre öğrenciler THE belirtmeliğini diğer belirtmeliklere oranla daha sık kullanmaktadır. Hataların çeşitliliğine bakıldığında öğrencilerin belirliliğin (definiteness) THE belirtmeliği ile, belirsizliğin ( indefıniteness) ise A/AN belirtmeliği ile örtüştüğünün farkında oldukları görülmüştür. Ancak, öğrenciler 0 belirtmeliğinin de belirsizlik ile örtüştüğünün farkında değildir. Genellikle öğrencilerin THE belirtmeliği mi 0 belirtmeliği mi kullanacakları konusunda kararsız kaldıkları görülmüştür, fakat THE belirtmeliği ile A/AN belirtmeliğini ayırt etme konusunda sorun yaşamadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca sonuçlar öğrencilerin öncelikle 0 belirtmeliğini, daha sonra sırasıyla THE ve A/AN belirtmeliklerini aşın genellediklerini göstermiştir. Belirtmelik kullanımındaki ve kullanım hatalarındaki bu çeşitliliğin veri elde etmek için kullanılan yöntemden, öğrencilerin anadilinden ve eğitimbilim malzemelerindeki bilgi eksikliğinden kaynaklandığı ileri sürülmüştür. Son olarak veri elde edilmesinde birden fazla yöntem kullanılması, ve bu yöntemlerin öğrencilerin bütün belirtmelik çeşitlerini kullanabilecekleri şekilde seçilmesi önerilmiştir. İngilizce'nin belirtmelik sistemi ile ilgili verilen bilgiler, anadili belirtmelik sistemi içermeyen öğrenciler de göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. 0 belirtmeliğinin, türsel bilginin (genericness) öğretilmesine ayrı bir önem verilmelidir ve öğrenciler belirtmelik sistemini kendi çabalarıyla da öğrenmeleri konusunda cesaretlendirilmelidir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6739
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
127970.pdf
  Until 2099-12-31
15.59 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons