Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6738
Title: Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde uygulanan gitar eğitiminin öğrenci başarısı açısından değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of guitar training applied at Anatolian Fine Arts High Schools by the viewpoint of students success
Authors: Çubuk, Zeki
Cemil, Murat
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Müzik eğitimi
Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri
Gitar eğitimi
Music training
Anatolian Fine Arts High Schools
Guitar training
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cemil, M. (2003). Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde uygulanan gitar eğitiminin öğrenci başarısı açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri'nde uygulanan gitar eğitiminin, öğrenci başarısı açısından değerlendirmesi ele alınırken, elde edilen başarının bir göstergesi olan notlar tek başına incelenmemiş, başarıyı elde etmede etkili olduğu düşünülen diğer faktörler ve bu faktörlerin başarıyı etkileme biçimleri de ele alınmıştır. Bu amaçla anket uygulaması yöntemiyle, gitar eğitiminin verildiği 25 Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi içerisinden, Ankara, Bartın, Bolu, Bursa, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Tokat illerindeki Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri'nin, öğretmen ve öğrencilerinden veriler toplanmıştır. Bu veriler basit istatistiksel tekniklerle çözümlenmiş, elde edilen çözümler ışığında sonuçlar çıkarılarak, iyileştirici ve geliştirici yönde öneriler getirilmiştir. Tezde kullanılan diğer bir yöntem ise; kaynak taramadır. Bu yöntemle Eğitim, Sanat ve Sanat Eğitimi, Müzik Eğitimi, Türkiye'de ki Müzik Eğitimi, Gitar, Gitar Eğitimi, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri'nin tarihsel gelişimi ve bugünkü görünümü incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda; Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri'nde uygulanan gitar eğitiminde, öğrencilerin büyük çoğunluğunun derslerden başarılı olduğu, fakat, basanlarım etkileyen birçok faktörün ise yeterli düzeyde olmayıp birçok sıkıntıların olduğu görülmüştür. Öğrencilerin elde ettikleri başarıların göstergesi olan notların da, tam anlamıyla düzey ve başarıyı yansıtmadığı belirlenmiş, öğrencilerin, okullarında verilen gitar eğitimini yeterli düzeyde bulmadıkları görülmüştür. AGSL'nde görev yapan çok az sayıda kadrolu gitar öğretmenin olması sebebiyle, buna bağlı olarak gelişen diğer unsurların ve okulların fiziki koşullarının da yeterli olmadığı saptanmıştır. Yapılan çalışmada, saptanan olumsuzlukların en aza indirilebilmesi için çeşitli önermelerde bulunulmuştur.
While handling the "Evaluation of Guitar Training Applied at Anatolian Fine Arts High Schools by the Viewpoint of Student Success", the grades, which are indicators of achieved successes, haven't been examined as alone but also the other factors, which are considered to be effective for catching the success, and the manner that these factors affect the success have been taken into consideration. For this purpose, the data has been collected from teachers and students of Anatolian Fine Arts High Schools located at Ankara, Bartın, Bolu, Bursa, Erzurum, Eskişehir, İzanir, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ and Tokat, from 25 Anotolian Fine Arts High Schools, where guitar training is being applied. This data has been resolved by using simple statistical techniques and the improvement and progress directed proposals have been brought by obtaining relevant results under the light of obtained solutions. One of the other methods applied within the thesis is the source scanning. By means of the method. Training, Fine Arts & Fine Arts Training, Music Training, Music Training in Turkey, Guitar, Guitar Training, historical development of Anatolian Fine Arts High Schools and their present status have been examined. As the result of this investigation, it has been understood that most of the students, which have taken guitar training courses at Anatolian Fine Arts High Schools, are successful, however many of the factors effecting their success aren't at sufficient level and there are a lot of difficulties. It has been determined that the grades, which are indicators of successes achieved by the students, don't reflect their levels and successes completely and it has been seen that the students aren't satisfied with the guitar training level. Since there are a few guitar teachers working at permanent personnel status of Anatolian Fine Arts High Schools (AGSL), it has been determined that the factors, which develop depending upon this aspect, and physical conditions of these schools are not at sufficient levels. Several proposals have been submitted for reducing this determined negativeness to a minimum level.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6738
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
127967.pdf4.84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons