Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6734
Title: Travmatik olmayan orbita lezyonlarında bilgisayarlı tomografinin tanı değeri
Other Titles: Diagnostic value of computed tomography in non-traumatic orbital lesions
Authors: Parlak, Müfit
Ömeroğlu, Alp
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Tomografi-x ışınlı-bilgisayarlı
Tomography-x ray-computed
Orbita hastalıkları
Orbital diseases
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ömeroğlu, A. (1991). Travmatik olmayan orbita lezyonlarında bilgisayarlı tomografinin tanı değeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme yöntemlerinin kullanım alanına girmesiyle orbita lezyonlarmm tanısında ve izlenmesinde önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Bu yöntemlerden BT ve MR ile orbitanın kemik çatısı ve orbita içi yapılar ayrıntılı bir şekilde incelenebilmekte ve bu bölge lezyonları hakkında oldukça geniş bilgi edilebilmektedir. Orbitanın BT incelemesi ile ilgili ilk çalışma BT nin 1972 yılında tanı alanına girmesinden iki yıl sonra, 1974 yılında Gawler ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. Yöntemin en önemli avantajı ekstraokular kaslar, orbital sinirler, arterler ve venler ile bunları çevreleyen retroorbital yağ dokusunun atenüasyon değerleri arasında belirgin fark olması nedeniyle orbital yapıların ayrıntılı bir şekilde izlenebilmeğidir. Çalışmamızda, U.Ü.T.F. Radyoloji Anabil im Dalında, Mayıs 1984-Şubat 1991 tarihleri arasında III. jenerasyon BT aygıtıyla incelenen ve travmatik olmayan orbita lezyonu saptanan lO'u kadın, 18 'i erkek toplam 28 olgunun klinik verileri, düz röntgenogram, BT ve diğer radyolojik bulguları, histopatolojik tanıları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Araştırmamıza konu olan 28 orbita lezyonunun 9 ' unu (%32) benign tümörler, 8' ini (%29) inflamatuar lezyonlar, 7' sini (%25) malign tümörler, 2 'sini (%7) vasküler lezyonlar ve 2' sini (%7) Grave's oftalmopatisi oluşturmaktadır.61 Olgularımızın BT bulguları; lezyonlarm lokalizasyonu, boyutu, şekli, kon turu, yoğunluğu, kontrast tutulumu, Intrakranial yayılımı ve kalsif ikasyon, orbital ekspansiyon, kemik değişiklikleri ve göz küresinde itilme özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmiş ve sonuçlarımız literatür verileriyle uyumlu bulunmuştur. Sonuç olarak, multiplanar BT incelemesi orbita lezyonlarının tanısında ve cerrahi yaklaşım açısından büyük önem taşıyan, lokalizasyon ve yayılımlarının tam olarak belirlenmesinde kullanılan en yararlı görüntüleme yöntemi olarak kabul edilebilir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6734
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
013498.pdf2.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons