Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6731
Title: Süt çocuklarında subdural sıvı kolleksiyonları
Other Titles: Subdural fluid collections in infants
Authors: Gülen, S. Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Bebekler
Infant
Subdural efüzyon
Subdural effusion
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gülen, S. A. (1991). Süt çocuklarında subdural sıvı kolleksiyonları. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Küçük süt çocuğunun düşmeyen ateş, izah edilemeyen konvülsiyon, müphem veya belirgin nörolojik patolojilerinde düşünülmesi gereken hastalıklar arasında subdural kolleksiyonlar önemli bir yer işgal ederler. Subdural sıvı kolleksiyonlanmn mevcudiyeti noninvaziv metodlarla gösterilebilir. Ancak subdural kolleksiyon sıvısının niteliği yani subdural hematom, subdural effüzyon yada subdural ampiyem olup olmadığı ancak subdural ponksiyon yapılarak elde edilen materyelin incelenmesi ile anlaşılabilir. Bu çalışma, böyle önemli bir patolojiye dikkati çekmek ve subdural kolleksiyon olduğu saptanan vakalarda tam ve tedavi yöntemlerini incelemek amacı ile planlandı. Kasım 1986-Eylül 1990 tarihleri arasında subdural sıvı kolleksiyonundan şüphe edilerek BBT çekilen 286 olgunun 138'ine yapılan subdural ponksiyonla subdural sıvı kolleksiyonu tanısı kondu. Bunlardan tedavi gereksinimi olan 40 olgunun 30'u subdural effüzyon 9'u subdural ampiyem ve 1'i de subdural hematom idi. Esas çalışma grubunu oluşturan 40 olgunun 22 'si erkek (%55), 18' i kız (%45) idi. Yaş ortalaması 5.13 + 2.4 ay idi.-41- Etyolojiden %50 menenjit, %25 travma ve %25 de diğer hastalıklar sorumlu bulundu. Başvuru şikayetleri en sık konvülsiyon, ateş ve kusma şeklinde idi. Yapılan muayenede saptanan bulgular sıklık sırasına göre kabarık, şuurda kapalılık ve fokal nörolojik bulgular şeklinde idi. Olgularımızdan 31 M (%77.5) subdural ponksiyonlarla 9'u (%22.5) cerrahi girişimle tedavi edildi. Subdural koleksiyonların toplanmasına neden olabilecek hastalıkların etkin tedavisinin yanında, kolleksiyonun erken tanısının konmasının da hasta lığın prognozunun daha iyi olmasına katkıda bulunabileceği kanısına varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6731
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
013496.pdf
  Until 2099-12-31
1.93 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons