Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6729
Title: Elmada karaleke hastalığının önceden tahmin ve erken uyarı sistemi ile mücadelesinde kullanılan bir modelin bölgesel koşullara uyarlanması
Other Titles: Control of the apple scab using early forecasting and warning system adapted into regional conditions
Authors: Tezcan, Himmet
Kuruoğlu, Gül
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı.
Keywords: Elma
Venturia inaequalis
Önceden tahmin ve erken uyarı sistemi
Fungusit
Apple
Early forecasting and warning system
Fungicide
Issue Date: 7-Mar-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kuruoğlu, G. (2006). Elmada karaleke hastalığının önceden tahmin ve erken uyarı sistemi ile mücadelesinde kullanılan bir modelin bölgesel koşullara uyarlanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Jersey Mac, Melrose, Cooper ve Starking Delicious çeşitleri ile 2004 ve2005 yetiştiricilik mevsimleri boyunca yapılmıştır. Çalışmada kullanılan iklim verileriuygulama bahçesine kurulmuş olan AY-KON firmasının saha meteorolojiistasyonundan alınmıştır. Çalışma üç ana amaca yönelik olarak yürütülmüştür.Bunlardan birincisi, ilk ilaçlama zamanının belirlenmesinde kullanılan ilk askosporuçuşunun gün-derece olarak belirlenmesi olmuştur. Diğeri hastalığın sekonderenfeksiyonları için gerekli yaprak ıslaklık süreleri dikkate alınarak penetrasyon içinuygun olmayan günlerin belirlenmesidir. Çalışmanın son amacı ise erken uyarıya vegeleneksel bitki fenolojisine dayalı bir ilaçlama programının hastalık kontrolündekietkililiklerini belirlemek olmuştur.Çalışma sonunda ilk askospor uçuş zamanı ve gün-derece olarak değerleri 2004yılında 15 Mart ve 414.1 gün derece, 2005 yılında 2 Mart ve 368.1 gün derece olaraksaptanmıştır. Askosporun uçuş başlangıcı belirlendikten sonra hastalık oluşumu içinortalama 17-24° hava sıcaklığı, 9 saat günlük yaprak ıslaklık süresi ve 0.2 mm'likCgünlük toplam yağış beklenmiştir. Bu sonuçlara göre, hastalık için ilk ilaçlamalar 2004yılında 31 Mart tarihinde, 2005 yılında ise 7 Nisan tarihinde başlanmıştır. Erkenuyarıya ve geleneksel bitki fenolojisine göre iki ilaçlama programı arasında hastalığıkontrol açısından fark bulunamamıştır. Sekonder enfeksiyonların penetrasyonu içinuygun olmayan günler ise Temmuz ve Ağustos aylarında daha fazla bulunmuştur.
Climate data were obtained from AY-KON meteorologystation located in experimental orchard. Studies had three major objectives. The firstobjective was to determine the ascospore flight of apple scab (Venturia inaequalis)according to degree-day method for optimal timing of first fungicide application.Another objective was to find out the days that were not suitable for penetrationbased on the leaf wetness duration for secondary infections. The last objective wasto investigate the efficacy of control by fungicide application schedule using diseaseforecasting and traditional plant phenology.The first ascospore flight occured at 414.1 degree-days on 15 March 2004 and at368.1 degree-days on 2 March 2005. Following the beginning of the ascospore flightthe conditions required for infection occurred when the average weathertemperatures reached between 17-24° with a daily leaf wetness period of 9 hour asCwell as a 0.2 mm daily rain. According to these result the first spray was made on 31March and 7 April in 2004 and 2005 respectively. No significant differences werefound between plant phenology and disease forecasting based programmes. Therewere many days in July and August, when the conditions for secondary infectionswere not suitable.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6729
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183792.pdf12.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons