Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6728
Title: CADEV farklı toplumların karışımı için bilgisayar destekli ergonomik işyeri tasarımı
Other Titles: CADEV computer aided design of ergonomic workplaces for a mix of different populations
Authors: Babalık, Fatih C.
Özalp, Besim Türker
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Ergonomik tasarım
Karma toplumlar
Ergonomic design
Mixed populations
Issue Date: 28-Feb-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özalp, B. T. (2000). CADEV farklı toplumların karışımı için bilgisayar destekli ergonomik işyeri tasarımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Literatürde belli toplumlar için antropometrik veri bulunmaktadır. İnsanlar oldukça homojen bir toplumdan örneklenmiş olsalar da, yaşa, cinsiyete, etnik gruplara ve meslek gruplarına bağımlı olarak vücut ölçülerinde birbirlerinden farklılık gösteriyorlar. Çok sayıda ülkede farklı ırkların ve ulusların bireylerinin karışımı belli bir şehirde veya ülke genelinde yaşamaktadır. Bu nedenle tasarımcı, farklı ulusların bireylerinin oluşturduğu kollektif karışımı kullanıcı toplum olarak ele almalı ve antropometrik tasarımlarda, tek bir grup için hesap edilen karakteristikler kullamlmahdır. Bu çalışmada, insan faktörleri tasarımcılarına, farklı toplumların karışımından oluşan, tanımlanmış toplumlar için işyerlerinin gerekli boyutlarının saptanmasını sağlayan CADEW (Computer Aided Design of Ergonomic Workplaces) adı verilen görsel bir bilgisayar programı gehştirilmiştir. Program aynı zamanda iki veya daha fazla normal dağılım gösteren toplumların 42 adet antropometrik karakteristiğini, verilen persantil için, tek bir kümelenmiş dağılım oluşturmak üzere birleştirmektedir. "Oturma", "Ev Çalışma Alanlan-Mutfak" ve "Yeme-İçme Alanlan-Barlar"m tasarımında CADEW'in kullanılırhğını göstermek üzere iki çok uluslu toplum senaryosu uygulanmıştır. Bilgisayar çıktıları ve tasarım sonuçlan sunulmaktadır.
The literature contains anthropometric data for certain populations. Human beings, even when sampled from relatively homogeneous population in terms of age, sex, ethnicity, social class and occupation group, vary considerably in body dimensions. In a substantial number of countries, a mix of individuals of different races and nationalities live in a particular city or in the whole country. For that reason, the designer should take the collective mixture of individuals of different nationalities as the user population and accordingly anthropometric designs should be based on their characteristics as one group. In this study, a visual computer program named CADEW (Computer Aided Design of Ergonomic Workplaces) is developed to allow human factors designers to determine the appropriate dimensions of workplaces for a given mix of different populations. The program also combines the 42 anthropometric characteristics of two or more normally distributed populations to give a single lumped distribution for a given percentile. Two multi-national population scenarios are provided to demonstrate the use of CADEW in the design of "Seating5!, "Residential Working Spaces-Kitchens" and 'Eating-Drinking Spaces-Bars". Computer outputs and case study results are presented.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6728
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095227.pdf
  Until 2099-12-31
12.09 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons