Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6720
Başlık: Beyin damar hastalıklarında antikardiolipin antikorları araştırması
Diğer Başlıklar: Anticardiolipin antibodies research in brain vascular diseases
Yazarlar: Deniz, Engin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Etyopatogenez
Etiopathogenesis
Otoantikorlar
Autoantibodies
Serebral arter hastalıkları
Cerebral arterial diseases
Yayın Tarihi: 1991
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Deniz, E. (1991). Beyin damar hastalıklarında antikardiolipin antikorları araştırması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bu çalışmada, antikardiolipin antikorlarının iskemik tip beyin damar hastalıklarının etyopatogenezindeki rolü araştırıldı. Bu amaçla 30 Ağustos 1990-30 Ocak 1991 tarihleri arasında U.Ü.T.F. Nöroloji kliniğinde iskemik tipte beyin damar hastalığı tanısı ile yatırılarak tetkik ve tedavi edilen rastgele seçilmiş 45 tıkanma olgusu ile 18 kanama olgusu, ve kontrol grubu olarak yaş ve cinsiyetleri uyumlu 20 olgu alındı. ACA'ları, tıkanma grubunda kontrol grubu ile karşılaştırıldığında hasta grubunda anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.001) Elde edilen bulgular literatür ile karşılaştırıldığında uyumlu oldukları görüldü. Kanama grubunda da, ACA titrasyonları kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu fakat olgu sayısının az olması ve yetersiz literatür bilgisi nedeni ile bu durum sadece bir tesbit olarak bildirildi. Sonuçta, antikardiolipin antikorları ile iskemik beyin damar hastalıkları arasında anlamlı bir ilişki olduğuna ve etyopatogenez açısından değerlendirmede göz önünde bulundurulmaları gerektiğine dikkat çekiyoruz.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6720
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
013490.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.21 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons